Werken - 509396-2018

20/11/2018    S223    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Châtelaillon-Plage: Werkzaamheden voor hoogwaterpreventie

2018/S 223-509396

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Châtelaillon-Plage
20 boulevard de la libération
Châtelaillon-Plage
17340
Frankrijk
Contactpersoon: SILYCAF
Telefoon: +33 546301813
E-mail: e.ageorges@chatelaillonplage.fr
NUTS-code: FRI32

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.chatelaillonplage.fr

Adres van het kopersprofiel: http://mairie-chatelaillon-plage.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.e-marchespublics.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.e-marchespublics.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Administration publique générale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Protection côtière

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plan de gestion des sédiments et des cordons dunaires de la grande plage de Châtelaillon-Plage

Referentienummer: SILYCAF2018-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— travaux sur ouvrages en enrochement,

— travaux de dragage,

— travaux de réensablement/rechargement de plage,

— travaux de confortement du cordon dunaire.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux sur ouvrages en enrochement et de rechargement de plage

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252125
45112500
14211000
45243400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Commune de Châtelaillon-Plage.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— confortement épi central en enrochements,

— requalification de l'émissaire pluvial en épi en enrochements,

— reprofilage ponctuel du talus en enrochements du tenon déflecteur sud,

— dragage et rechargement entre 60 000 m3 et 100 000 m3 de sable.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— prestation supplémentaire éventuelle no 1: requalification de l'émissaire pluvial, rue de la Plage, en épi en enrochements — solution no 1 création d'une carapace en enrochements sur l'émissaire existant,

— prestation supplémentaire éventuelle no 2: requalification de l'émissaire pluvial, rue de la Plage, en épi en enrochements — solution no 2 création d'un épi en enrochements à proximité immédiate de l'émissaire existant,

— prestation supplémentaire éventuelle no 3: volume supplémentaire de rechargement de plage (+20 000 m3),

— prestation supplémentaire éventuelle no 4: volume supplémentaire de rechargement de plage (+40 000 m3).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Travaux de reprofilage et de végétalisation du cordon dunaire

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246400
45112500
03451000
14211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI32
Voornaamste plaats van uitvoering:

Commune de Châtelaillon-Plage.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— élargissement chemin arrière,

— terrassement et revêtement du chemin arrière,

— renforcement du talus maritime,

— remplacement et renforcement du réseau de girondines (ganivelles),

— remblaiement des accès et installation de tapis,

— reprofilage pour atteinte côte de protection,

— végétalisation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Mairie de Châtelaillon-Plage.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Poitiers
15 rue Blossac, BP 541
Poitiers
86020
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2018