Werken - 509447-2018

20/11/2018    S223    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Münster: Niet-elektrische luchtverhitters of heteluchttoestellen

2018/S 223-509447

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Hohenzollernring 80
Münster
48145
Duitsland
E-mail: Blbvergabe@BLB.NRW.DE
NUTS-code: DEA33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: teilrechtsfähiges Sondervermögen des Landes NRW
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BLB NRW Münster/OV/Hochschule Münster – Neubau Forschungsgebäude MIC/Winterbaubeheizung

Referentienummer: 060-18-00718
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39721300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Hochschule Münster – Neubau Forschungsgebäude MIC – Winterbaubeheizung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 76 310.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hochschule Münster Forschungsgeb. MIC Röntgenstraße 48149 Münster

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hochschule Münster Forschungsgebäude MIC – Winterbaubeheizung

4 Warmluftheizer bis 300 kW aufstellen, vorhalten und abbauen

4 Öltanks bis 1 000 Liter aufstellen, vorhalten und abbauen

ca. 810 m Warmluftschlauch aufstellen, vorhalten und abbauen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 171-387958
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bautrocknung matter NRW GmbH
Dortmund
44149
Duitsland
NUTS-code: DEA33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 310.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPUYYNYKCF

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer bei der Bezirksregierung Münster
Albrecht-Thaer-Str. 9
Münster
48128
Duitsland
Fax: +49 2514112165
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2018