Leveringen - 509669-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Randers: Schoolmeubilair

2018/S 223-509669

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Randers Kommune
29189668
Laksetorvet
Randers
8900
Denemarken
Contactpersoon: Sanne Svendsen
Telefoon: +45 89151239
E-mail: sanne.svendsen@randers.dk
NUTS-code: DK042

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c61514db-98d8-4f29-bd72-0432f637f4ec/homepage

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c61514db-98d8-4f29-bd72-0432f637f4ec/publicMaterial
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c61514db-98d8-4f29-bd72-0432f637f4ec/homepage
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c61514db-98d8-4f29-bd72-0432f637f4ec/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud på levering af møbler til skolerne i Randers Kommune

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kontrakten vedrører levering af møbler til skolerne i Randers Kommune.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK042
Voornaamste plaats van uitvoering:

Randers Kommune.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kontrakten omfatter levering af møbler til skolerne i Randers Kommune. Produkterne er nærmere beskrevet i Bilag 2 - Tilbudsliste og Bilag 3 - Kravspecifikation.

Udbuddet omfatter ikke:

- Andre produkter end dem, som naturligt hører inden for de i udbudsbetingelsernes afsnit 11 og på tilbudslisten beskrevne produktkategorier, dvs. at eksempelvis tavler og faglokaler ikke er omfattet,

- Specialbyggede/ændrede/modificerede produkter. Med specialbyggede produkter, menes ikke produkter, som først sættes i produktion ved bestilling og hvor ordregiver frit kan vælge mellem et antal farver og materialer. Der menes derimod produkter efter special mål, som f.eks. en reol med det ene hjørne skåret af, så den kan stå et sted hvor der er en skråvæg,

- Møbler til det administrative personale på skolerne (dvs. rektors kontor og lignende). Derimod er møbler til lærernes arbejdspladser omfattet af udbuddet. SFO’er er ikke forpligtede til at benytte rammeaftalen,

- Indkøb, som er supplering til de indkøb, der er fortaget på tidligere kontrakter. Med supplering menes, indkøb af et mindre antal produkter, hvor der er behov for matchende produkter til allerede indrettede lokaler og gruppeområder, ligesom der menes indkøb af reservedele til allerede anskaffede møbler. Suppleringskøb kan maksimalt udgøre 50 000 DKK pr. institution pr. kalenderår og maksimalt 20% af ordregivers samlede indkøb af de af udbuddet omfattede produkter, jf. delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2,

- Indkøb i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver. Dvs. at i det omfang et indkøb er omfattet af en bygge- og anlægsopgave er der ikke pligt til at anvende denne kontrakt,

- Indkøb, hvor ordregivers indkøbsbehov ikke kan opfyldes af de produkter, der er omfattet af rammeaftalens sortiment. Dvs. at ordregivers aftage forpligtelse alene indebærer en pligt til at anvende rammeaftalen, når ordregivers indkøbsbehov kan opfyldes af de produkter, der er omfattet af rammeaftalens sortiment.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Der stilles ingen mindstekrav til egnethed, jf. udbudslovens § 141.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal have været minimum 10% i de 3 seneste disponible regnskabsår,

- Tilbudsgivers omsætning af møbler til skoler skal have været minimum 5 000 000 DKK om året i de 3 seneste disponible regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes ved at egenkapitalen divideres med de samlede aktiver.

Ansvarlig lånekapital må ikke medregnes til opfyldelsen af ovenstående krav.

Eventuele minimumeisen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad skal have været minimum 10% i de 3 seneste disponible regnskabsår,

- Tilbudsgivers omsætning af møbler til skoler skal have været minimum 5 000 000 DKK om året i de 3 seneste disponible regnskabsår,

- Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital i de 3 seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes ved at egenkapitalen divideres med de samlede aktiver.

Ansvarlig lånekapital må ikke medregnes til opfyldelsen af ovenstående krav.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive minimum 3 referencer på opgaver af tilsvarende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Ved tilsvarende art menes levering af møbler til skoler. Ved tilsvarende omfang menes kontrakter med en omsætning på levering af møbler til skoler på minimum 2 000 000 DKK om året og med en varighed på minimum 2 år. Dvs. at hvis der henvises til en kontrakt, som ikke er afsluttet, skal den minimum have løbet i 2 år på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet.

Eventuele minimumeisen:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- Erfaring med udførelse af lignende opgaver. Tilbudsgiver skal angive minimum 3 referencer på opgaver af tilsvarende art og omfang udført inden for de seneste 3 år. Ved tilsvarende art menes levering af møbler til skoler. Ved tilsvarende omfang menes kontrakter med en omsætning på levering af møbler til skoler på minimum 2 000 000 DKK om året og med en varighed på minimum 2 år. Dvs. at hvis der henvises til en kontrakt, som ikke er afsluttet, skal den minimum have løbet i 2 år på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2018