Diensten - 509925-2017

20/12/2017    S244

Nederland-Utrecht: Gegevensverwerkingsdiensten

2017/S 244-509925

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nederlandse Zorgautoriteit
Nationaal identificatienummer: 221695471
Postadres: Newtonlaan 1 41
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3584 BX
Land: Nederland
Contactpersoon: Henk Strik
E-mail: henk.strik@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 651420444
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nza.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Managed Intrusion Detection Services.

Referentienummer: 201700468 - NZa
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72310000 Gegevensverwerkingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van de aanbesteding is het sluiten van een Overeenkomst met één dienstverlener op het gebied van Managed Intrusion Detection Services. De Overeenkomst zal een looptijd hebben van 4 jaar en daarna (telkens na uitvoering van een contractevaluatie met een benchmark door de NZa) telkens met twee jaar worden verlengd. De Overeenkomst zal worden afgesloten met de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend. De intentie is om de Overeenkomst op 21 augustus 2017 van kracht te laten worden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 408 400.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72315000 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het beschrijvend docuemnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie het beschrijvend document / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Zie beschrijvend docuemnt / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 110-221524
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Managed Intrusion Detection Services.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Motiv IT Masters B.V.
Nationaal identificatienummer: 807133577
Postadres: Utrechtseweg 34 E
Plaats: IJsselstein
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3402 PL
Land: Nederland
E-mail: bastiaan.bakker@motiv.nl
Telefoon: +31 306877007
Internetadres: http://www.motiv.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 630 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 408 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Fax: +31 302233099
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Paginas/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2017