Leveringen - 510093-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Thessaloniki: Machines voor civiele techniek

2018/S 223-510093

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dimos Thessalonikis
Bas. Georgioy A' 1
Thessaloniki
546 40
Griekenland
Contactpersoon: Maria Belnidoy
Telefoon: +30 2313317757
E-mail: m.velnidou@thessaloniki.gr
Fax: +30 2313317519
NUTS-code: EL522

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.thessaloniki.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Referentienummer: Διακήρυξη 64/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
43310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Αρ. διακήρυξης 64/2017:

Ηλεκτρονικός, διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, προϋπολογισμού: 847 128,32 EUR (συμπ. ΦΠΑ 24 %).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 567 858.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φορτωτής (με κάδο 2,5 έως 5 m3), μηχανικής ισχύος 160HP και άνω.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φορτωτής - εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) και τηλεσκοπική μπούμα (μηχανικής ισχύος 85 HP και άνω).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φορτωτής - εκσκαφέας (τύπου JCB) με τσάπα, σφύρα, κουβά (ανοιγόμενο) και τηλεσκοπική μπούμα (μηχανικής ισχύος 85 HP και άνω).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34142100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Καλαθοφόρο όχημα Μ/Ε ύψους εργασίας 9 μ., για ηλεκτρολογικές εργασίες.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φορτωτής μίνι, πλάτους max 1,60 m (διαβολάκι).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Διαστρωτήρας ασφαλτοσκυροδέματος (finisher).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Οδοστρωτήρας ελαφρύς 8tn.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φρέζα ασφαλτικών οδοστρωμάτων, πλάτους κοπής 1,5-2,0m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34138000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Όχημα μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων οδοποιίας (φρέζα, οδοστρωτήρα, finisher), με συρόμενη πλατφόρμα (χαμηλή, τύπου jumbo με ελάχιστη ικανότητα φόρτωσης 6tn/τροχό).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 10tn-15tn (2 αξόνων), με άδεια Α.Ε.Ε.Κ..

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ., ωφέλιμου φορτίου 19 τόννων και άνω (4 αξόνων), με άδεια Α.Ε.Ε.Κ..

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ., ωφέλιμου φορτίου 19 τόννων και άνω (4 αξόνων), με άδεια Α.Ε.Ε.Κ..

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 240-499125
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121962/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Πεϊτσίνης Βασίλειος
Φιλίππου 99
Θεσσαλονίκη
546 35
Griekenland
Telefoon: +30 2310241381
E-mail: vpeit@tee.gr
Fax: +30 2310270638
NUTS-code: EL522
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 288.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 424.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118825/2018
Perceel nr.: 3,4
Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Γεωργιάδης Ιάκωβος
Αντώνη Τρίτση, Διαβατά
Θεσσαλονίκη
570 08
Griekenland
Telefoon: +30 2310782824
E-mail: jacobgeorgiadis@gmail.com
NUTS-code: EL522
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 100.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121389/2018
Perceel nr.: 7
Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Βόζιος Παναγιώτης
Ηπείρου 45Α
Θεσσαλονίκη
554 38
Griekenland
Telefoon: +30 2310268278
E-mail: panvozios@gmail.com
NUTS-code: EL522
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 121387/2018
Perceel nr.: 9,11,12,13,14
Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Νικ. Π. Καϊσίδης Α.Β.Τ.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 49, Σίνδος
Θεσσαλονίκη
570 22
Griekenland
Telefoon: +30 2310795968
E-mail: kaisidis@otenet.gr
NUTS-code: EL522
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 420.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 102 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 113255/2018
Perceel nr.: 20,21,22
Benaming:

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τα έτη 2017 - 2018».

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Σύμπραξη Αϊβαλιώτη Θεοδώρου και Ντώνα Γεωργίου
Θεσσαλονίκη
Griekenland
Telefoon: +30 2310935474
E-mail: giorgosdonas@yahoo.gr
NUTS-code: EL522
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 258 050.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 815.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τού ως άνω συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 15.12.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέχρι τις 12.1.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», την τέταρτη (4η) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. - 11:00 π.μ., μέσω των αρμοδίων, πιστοποιημένων στο σύστημα, οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Αθήνα
Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Δήμος Θεσσαλονίκης - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βασ. Γεωργίου Α' 1
Θεσσαλονίκη
546 40
Griekenland
Telefoon: +30 02313317787
E-mail: k.lamprou@thessaloniki.gr
Fax: +30 02313317801

Internetadres: http://www.promitheus.gov.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2018