Leveringen - 510124-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Meppel: Tankkaarten

2018/S 223-510124

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Meppel
39462060
Grote Oever 26
Meppel
7941 BJ
Nederland
Contactpersoon: Sjef Schmidt
Telefoon: +31 140522
E-mail: s.schmidt@meppel.nl
Fax: +31 522850580
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.meppel.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.meppel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Brandstofpassen

Referentienummer: AL18036
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30163100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van brandstofpassen, daarbij de administratieve afhandeling inbegrepen, waarmee de voertuigen en het materieel (bijvoorbeeld tractoren en maaimachines) brandstof kunnen afnemen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie offerteaanvraag

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 144-328819
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Brandstofpassen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tamoil Nederland B.V.
24088707
Wolweverstraat 23
Ridderkerk
2984 CE
Nederland
Telefoon: +31 884007300
E-mail: info@tamoil.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.tamoil.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland
Brinkstraat 4
Assen
9401 HZ
Nederland
Telefoon: +31 883614444
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Fax: +31 883614444

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2018