Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 510159-2022

19/09/2022    S180

Roemenië-București: Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

2022/S 180-510159

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.
Nationaal identificatienummer: 42049930
Postadres: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 050182
Land: Roemenië
Contactpersoon: Monica Ghita
E-mail: achizitii@salubrizare5.ro
Telefoon: +40 726185113
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.salubrizare5.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de Inchiriere Utilaje fara sofer

Referentienummer: 14
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 247 748.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autoutilitara dotata cu bena

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 199-519221

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7116
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Contract Subsecvent nr. 2 la Acordul Cadru nr. 23786/22.12.2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARTERA BLUE
Nationaal identificatienummer: 15878574
Postadres: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013985
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefoon: +40 234337700
Internetadres: www.google.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 247 748.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 470 090.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23900
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Contract Subsecvent nr. 1 Servicii de inchiriere utilaje fara sofer - Lot 1 Plug pentru deszapezire cu sistem de prindere frontala inclus si raspanditor material antiderapant si Lot 2 Autoutilitara dotata cu bena

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/12/2021
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARTERA BLUE
Nationaal identificatienummer: 15878574
Postadres: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013985
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefoon: +40 234337700
Internetadres: www.google.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 247 748.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 161 446.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12725
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Contract Subsecvent nr. 3 la Acordul Cadru nr. 23786/22.12.2021

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARTERA BLUE
Nationaal identificatienummer: 15878574
Postadres: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013985
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefoon: +40 234337700
Internetadres: www.google.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 247 748.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 83 176.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23786
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Servicii de inchiriere utilaje fara sofer Lot 1 Plug pentru deszapezire cu sistem prindere frontala inclusi si raspanditor material antiderapant si Lot 2 autoutilitara dotata cu bena

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2021
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARTERA BLUE
Nationaal identificatienummer: 15878574
Postadres: Strada Trifeşti, Nr. 12, Sector: 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 013985
Land: Roemenië
E-mail: secretariat@arterablue.com
Telefoon: +40 234337700
Internetadres: www.google.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 250 376.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 247 748.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2022