Diensten - 51053-2017

Beknopt weergeven

09/02/2017    S28

Nederland-Maarssen: Beheerdiensten in verband met computers

2017/S 028-051053

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Gemeente Stichtse Vecht
Postadres: Endelhovenlaan 1
Plaats: Maarssen
Postcode: 3601 GR
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
Ter attentie van: Mevr. K. Bolding
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.stichtsevecht.nl

Elektronische toegang tot informatie : https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/3590901-gemeente-stichtse-vecht-technisch-ict-beheer-en-outsourcing-ict-platform

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://www.aanbestedingskalender.nl/

I.2)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
Gemeente Stichtse Vecht — technisch ICT beheer en outsourcing ICT platform.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Maarssen.

NUTS-code NL31 Utrecht

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Kenmerk: IBMN-2016-STI-CM-002
De gemeente Stichtse Vecht heeft het voornemen een dienstverlener te selecteren voor de uitvoering van het technisch ICT beheer (het zogenaamde basisspoor) en voor de uitvoering van alle toekomstige migraties en mutaties, waaronder het overbrengen van (delen van) de infrastructuur naar de cloud/datacenter (het zogenaamde migratie/mutatiespoor).
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72510000 Beheerdiensten in verband met computers

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Prijs. Weging 15
2. Kwaliteit. Weging 85
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IBMN-2016-STI-CM-002
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Titel: Technisch ICT beheer en outsourcing ICT platform
V.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
31.1.2017
V.2)Informatie over inschrijvingen
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Centric Netherlands BV
Postadres: Westbaan 120
Plaats: Moordrecht
Postcode: 2841 MC
Land: Nederland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.3.2)Instellen van beroep
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
7.2.2017