Diensten - 511174-2017

21/12/2017    S245

Luxemburg-Luxemburg: Toezicht op de naleving van de regelgeving op milieugebied, op het gebied van technische uitrusting en op het gebied van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit

2017/S 245-511174

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Gestion des marchés publics — Direction ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: Plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Gestion des marchés publics — Direction ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: België
Contactpersoon: Gestion marchés publics — Direction ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vertaalbureau voor
Postadres: Plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Gestion marchés publics — Direction ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: Plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Gestion marchés publics — Direction ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie — Office infrastructures et logistique Luxembourg
Postadres: Plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Gestion marchés publics — Direction ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie — Office Infrastructures et logistique Bruxelles
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: België
Contactpersoon: Gestion marchés publics — Direction ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Plateau de Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Gestion marchés publics — Direction ressources
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

de Luxemburgse, Franse en Belgische wetgeving.

I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Toezicht op de naleving van de regelgeving op milieugebied, op het gebied van technische uitrusting en op het gebied van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit

Referentienummer: 06C60/2016/M045
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79140000 Juridische adviezen en informatie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Momenteel loopt de interinstitutionele raamovereenkomst CNT(2014)8 — toezicht op de naleving van de regelgeving op milieugebied, op het gebied van technische uitrusting en op het gebied van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit, die afloopt op 2.3.2018.

De invoering en het behoud van een systeem voor toezicht op de naleving voor de deelnemende Europese instellingen zijn een verplichte voorwaarde voor het behoud van het EMAS-certificaat.

Dit systeem voor toezicht op de naleving bestrijkt de volgende gebieden: milieu, technische uitrusting en installaties van gebouwen, alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de bebouwde omgeving. Het systeem voor toezicht op de naleving betreft alle gebouwen die worden gebruikt door de Europese instellingen in Brussel-Hoofdstad (België), in Luxemburg en in Straatsburg (Frankrijk).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg, Brussel, Straatsburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het systeem voor toezicht op de naleving dat het voorwerp uitmaakt van onderhavige opdracht behelst 3 technische gebieden, zijnde:

— het milieugebied, met betrekking tot en met gevolgen voor de activiteiten van de betreffende Europese instellingen,

— het gebied van de technische uitrusting van gebouwen,

— het gebied van de toegankelijkheid en het gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de bebouwde omgeving van gebouwen.

De diensten die moeten worden verleend door de toekomstige contractant vallen onder de volgende wetgeving en voorschriften:

— EU-wetgeving van toepassing op de Europese instellingen gevestigd in Brussel-Hoofdstad (België), in Luxemburg en in Straatsburg (Frankrijk) inzake milieu (met inbegrip van wetgeving op andere gebieden met gevolgen voor het milieu, bijv. op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk), technische uitrusting van gebouwen alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen, met name de verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen,

— de in Brussel-Hoofdstad (België) geldende nationale, federale, regionale en communautaire wetgeving van toepassing op de Europese instellingen gevestigd op Belgisch grondgebied inzake milieu (met inbegrip van wetgeving op andere gebieden met gevolgen voor het milieu, bijv. op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk), technische uitrusting van gebouwen alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen, met name de verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen,

— de in Straatsburg (Franse Republiek) geldende nationale, regionale en lokale wetgeving van toepassing op de Europese instellingen gevestigd op Frans grondgebied inzake milieu (met inbegrip van wetgeving op andere gebieden met gevolgen voor het milieu, bijv. op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk), technische uitrusting van gebouwen alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen, met name de verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen,

— de in het Groothertogdom Luxemburg geldende nationale, regionale en lokale wetgeving van toepassing op de Europese instellingen gevestigd op Luxemburgs grondgebied inzake milieu (met inbegrip van wetgeving op andere gebieden met gevolgen voor het milieu, bijv. op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk), technische uitrusting van gebouwen alsook toegankelijkheid en gebruiksgemak voor personen met verminderde mobiliteit in de gebouwde omgeving van gebouwen, met name de verordeningen, richtlijnen, besluiten, aanbevelingen en adviezen.

De opdracht in het kader van onderhavige oproep tot mededinging wordt uitgevoerd in 2 hoofdfasen, zijnde:

— de oprichting en inbedrijfstelling van de database,

— het onderhoud, de verzending van meldingen en de beveiliging van de database.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de dienstverlening / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 116-232949
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Toezicht op de naleving van de regelgeving op milieugebied, op het gebied van technische uitrusting en op het gebied van toegankelijkheid voor personen met verminderde mobiliteit

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De verantwoordelijke aanbestedende dienst heeft besloten de procedure te annuleren omdat het onmogelijk is de ingediende aanvragen objectief te beoordelen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termijnen van het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/12/2017