Leveringen - 511346-2018

20/11/2018    S223    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2018/S 223-511346

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 204-466478)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Metrorex S.A.
Romania
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Roemenië
Contactpersoon: Dorina Crăciun
Telefoon: +40 213193601/5566
E-mail: dorina.craciun@metrorex.ro
Fax: +40 213125149
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.metrorex.ro

Adres van het kopersprofiel: www.sicap-prod.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vehicule feroviare pentru lucrări de întreținere: Lot 1: „Drezină cu motor diesel”, Lot 2: „Vagonet motor diesel/electric cu nacelă, elevație pentru 2 persoane pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 13863739/2018-vII/PCER/10
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achiziția, pe loturi, de vehicule feroviare pentru lucrări de întreținere, conform specificațiilor menționate în caietul de sarcini:

— Lot 1: achiziția unei drezine cu motor diesel destinată transportului personalului muncitor, sculelor de mica mecanizare, materiale, șină și aparate de cale pentru activitățile de intervenții, întreținere și reparații ale căii de rulare, tunelului și instalațiilor fixe de cale, care operează atât pe timpul zilei, cât și al nopții,

— Lot 2: achiziția a două vagonete motor diesel/electric cu nacelă, elevație pentru 2 persoane pentru mentenanță plafoane și fir aerian destinată utilizării de personalul specializat în domeniul construcților, ce se ocupă cu mentenanța tunelelor și galeriilor de metrou, plafoane suspendate în stații, înlocuit instalații electrice/corpuri de iluminat, fir aerian și lucrărilor curente de reparații, întreținere, care operează atât pe timpul zilei, cât și al nopții.

Număr zile până la care se pot solicita [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-466478

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
In plaats van:

Persoanele care deţin funcţii de decizie la nivelul Metrorex S.A., corespunzător organizării prezentei proceduri, sunt următoarele:

1) Director General — ing. Dumitru Șodolesc;

2) fost Director Investiţii şi Achiziţii Publice, actual Director Tehnic și Investiții — ing. Constantin Mustăţea;

3) fost Director Tehnic şi Tehnologia Informaţiei, actual Director Achiziții Publice — ing. Constantin Marius Rudniţchi;

4) Director Economic — ec. Angela Leancă;

5) fost Director Strategie, Planificare, Resurse, actual Director Resurse Umane și Strategie — ing. Marin Aldea;

6) Director Exploatare — ing. Liviu Daniel Dinu;

7) fost Director Infrastructură, actual Director Infrastructură și Sisteme Informatice — ing. Gabriel Daniel Mocanu;

8) Șef Serviciu L.T.S. — ing. Florin Nechita;

9) Șef Secție Linii Tunele 1 — ing. Gheorghe Ene;

10) Șef Secție Linii Tunele 2 — ing. Florin Marian Soroceanu;

11) fost Şef Serviciu Programe, Documentaţii Tehnice, actual ing. I Biroul Documentații Tehnice și Avize CTE — ing. Ion Ion;

12) Şef Serviciu Achiziţii Publice Fonduri Nerambursabile — ec. Lenuţa Popa;

13) Şef Birou Achiziţii Produse şi Servicii F.N. — ing. Romulus Aurelian Bratu;

14) fost Şef Birou Contractare, actual Șef Serviciu Contractare — cons. jr. Valentina Icleanu;

15) Biroul Control Financiar Preventiv — ec. Mihaela Vrabie;

16) fost cons. jr. la Compartiment Consultanţă şi Avizare Juridică I.A.P., actual cons. jr. Serviciul I.P.I. — Radu Valentin Emil Becheru;

17) Biroul Achiziţii Produse şi Servicii F.N. — exp. A.P. Cătălin Daniel Ili;

18) Biroul Achiziţii Produse şi Servicii F.N. — exp. A.P. Dorina Mihaela Crăciun.

Te lezen:

Persoanele care deţin funcţii de decizie la nivelul Metrorex S.A., corespunzător organizării prezentei proceduri, sunt următoarele:

1) Director General — ing. Dumitru Șodolescu;

2) Director Tehnic și Investiții — ing. Constantin Mustăţea;

3) Director Achiziții Publice — ing. Constantin Marius Rudniţchi;

4) Director Economic — ec. Angela Leancă;

5) Director Resurse Umane și Strategie — ing. Marin Aldea;

6) Director Exploatare — ing. Liviu Daniel Dinu;

7) Director Infrastructură și Sisteme Informatice — ing. Gabriel Daniel Mocanu;

8) Director Juridic – cons. jur. Sorin Cristea;

9) Șef Serviciu L.T.S. — ing. Florin Nechita;

10) Șef Secție Linii Tunele 1 — ing. Gheorghe Ene;

11) Șef Secție Linii Tunele 2 — ing. Florin Marian Soroceanu;

12) Şef Serviciu Achiziţii Publice Fonduri Nerambursabile — ec. Lenuţa Popa;

13) Șef Serviciu Contractare — cons. jur. Valentina Icleanu;

14) Şef Serviciu Asistenţă Juridică şi Avize — cons. jur. Eduard Safciu;

15) Şef Birou Contracte şi Avize — cons. jur. Nina Dobre;

16) Şef Birou Achiziţii Produse şi Servicii F.N. — ing. Romulus Aurelian Bratu;

17) Biroul Documentații Tehnice și Avize CTE — ing. Ion Ion;

18) Biroul Control Financiar Preventiv — ec. Mihaela Vrabie;

19) Biroul Achiziţii Produse şi Servicii F.N. — exp. A.P. Dorina Mihaela Crăciun;

20) Serviciul Contractare — ec. Vlad Nicolae;

21) Secţia LT1 — ing. Viorica Stîngă;

22) Secţia LT2 — ing. Florentin Buruiană;

23) Serviciul Contabilitate — ec. Cristian Mehedinţu

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Necesitatea completării/modificării listei cu persoanele care dețin funcții de decizie, cu informații care nu au fost cunoscute la publicarea Documentaţiei de Atribuire.