Diensten - 511610-2019

29/10/2019    S209

Nederland-Hasselt: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2019/S 209-511610

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 193-469125)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Zwartewaterland
Postadres: Telvorenstraat 2
Plaats: Hasselt
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Postcode: 8061 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Bertrik Hakvoort
E-mail: inkoop@zwartewaterland.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zwartewaterland.nl

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Westerveld
Postadres: Postbus 50
Plaats: Diever
NUTS-code: NL133 Zuidwest-Drenthe
Postcode: 7970 AB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@gemeentewesterveld.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeentewesterveld.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden (Wmo 2015)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze contractering is om overeenkomsten te sluiten met organisaties voor het leveren van maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 193-469125

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De informatie is gecorrigeerd of toegevoegd in de bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Voor meer informatie, graag de bijbehorende aanbestedingsstukken raadplegen.