Diensten - 512168-2019

30/10/2019    S210

Luxemburg-Luxemburg: Chafea/2019/Health/06 Dienstenovereenkomst voor het in kaart brengen van fiscale maatregelen en het prijsbeleid voor levensmiddelen, alcoholvrije en alcoholische dranken

2019/S 210-512168

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea), Health Unit
Postadres: Chafea
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2920
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefoon: +352 4301-37228
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5488
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Chafea/2019/Health/06 Dienstenovereenkomst voor het in kaart brengen van fiscale maatregelen en het prijsbeleid voor levensmiddelen, alcoholvrije en alcoholische dranken

Referentienummer: Chafea/2019/Health/06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is een volledig overzicht (stand van zaken) te geven van het bestaande prijsbeleid en de fiscale maatregelen om het verbruik van alcohol en van de producten met een hoog vet-, suiker- en zoutgehalte (met inbegrip van niet-alcoholische dranken) in de landen die deelnemen aan het gezondheidsprogramma van de EU en in 3 andere landen (Australië, Chili en de Verenigde Staten) te verminderen. De beste praktijken zullen worden geïdentificeerd en besproken in 9 casestudy's ter ondersteuning van de EU-lidstaten die de invoering van een prijsbeleid en fiscale maatregelen overwegen en hen te helpen bij het opstellen van een doeltreffende aanpak.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

zie de aanbestedingsstukken.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Verordening (EU) nr. 282/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11.3.2014 tot vaststelling van een derde actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (2014-2020).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 15 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/12/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: secretariat.tribunal@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2019