Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 513046-2022

20/09/2022    S181

Nederland-'s-Gravenhage: Wegvervoersdiensten

2022/S 181-513046

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Nationaal identificatienummer: 27380834
Postadres: Turfmarkt 147 / Postbus 20301
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
Contactpersoon: Ebbing van der Weide
E-mail: e.g.a.van.der.weide@minjenv.nl
Telefoon: +31 612784749
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/123960
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding Base-units met dienstverlening voor operationele inzet Verplaatsbare Flitspalen (EG038)

Referentienummer: 3947534
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de Levering en het Beheer & Onderhoud van Base-units voor de operationele inzet van VFP’s, het uitvoeren van een Opstelschouw voor de betreffende Locaties en het (volgens het Roulatieschema of op afroep) Verplaatsen van de VFP’s.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34223330 Mobiele units op aanhangwagens
34920000 Wegenuitrusting
34970000 Verkeersbewakingsuitrusting
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
50532300 Reparatie en onderhoud van generatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de Levering en het Beheer & Onderhoud van Base-units voor de operationele inzet van VFP’s, het uitvoeren van een Opstelschouw voor de betreffende Locaties en het (volgens het Roulatieschema of op afroep) Verplaatsen van de VFP’s.

Een VFP bestaat uit:

• Een Base-unit;

• Een Handhavingsunit, zijnde een EG100 Handhavingsmiddel.

Een Base-unit bestaat uit:

• Het Casco, een verplaatsbare mechanische constructie met mast, waaraan de Handhavingsunit wordt bevestigd. De kop van de mast zal, ten behoeve van installatie-, configuratie- en onderhoudswerkzaamheden aan de Handhavingsunit, naar beneden gehaald kunnen worden;

• De benodigde Energievoorziening, bijvoorbeeld op basis van accu’s of brandstofcellen, inclusief monitoringsfuncties en met een voedingsaansluitpunt voor de Handhavingsunit;

• Een dummy of werkende Bewakingscamera;

Tot een Base-unit behoort niet:

• Botsbescherming, zoals een botsabsorber of een tijdelijke geleiderail.

De scope van de opdracht omvat:

• Levering

o De Levering van de Base-units inclusief Producttest;

o Ondersteuning bij de Integratie met de Handhavingsunit door de HHM-leverancier;

o Opslag tot eerste Plaatsing

• Het uitvoeren van een Opstelschouw voor alle Locaties

o Het bekijken van de Locatie en het bepalen van de exacte Opstellocatie, in samenspraak met de Wegbeheerder, de politie en de HHM-leverancier;

o Het aanvragen van een vergunning bij de Wegbeheerder.

• Verplaatsing

o Plaatsing van de VFP: het Plaatsen van de VFP op een Opstellocatie (vanaf een vorige Opstellocatie of vanaf de Opslaglocatie);

o Verwijdering van de VFP: het Verwijderen van de VFP van een Opstellocatie (naar een volgende Opstellocatie of naar de Opslaglocatie);

o Herplaatsing van de VFP: het Verwijderen en Plaatsen van de VFP;

o Coördineren van de Verplaatsing met de leverancier van de Handhavingsunit;

o Afstemmen van de Verplaatsing met de Wegbeheerder, inclusief het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en het doen van meldingen;

o Treffen van alle benodigde verkeersmaatregelen voor het Verplaatsen;

o (Tijdelijke) opslag van de VFP’s (bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling);

• Beheer & onderhoud van de Base-units, waaronder

o Monitoring van de prestaties van de Base-units;

o Bijladen of bijvullen van de Energievoorziening;

o Preventief onderhoud, waaronder het tijdig vervangen van gedegradeerde onderdelen zoals accu’s en/of brandstofcellen;

o Correctief onderhoud, na defect, schade en/of vernieling;

o Adaptief onderhoud, op basis van meerwerkverzoeken van het OM, bijvoorbeeld om de Base-unit geschikt te maken voor andere Handhavingsmiddelen.

o Adequaat voorraadbeheer ten behoeve van snel herstel bij defect, schade en/of vernieling;

o Optioneel een meldkamerdienst voor het opvolgen van automatische beveiligingsmeldingen van de Bewakingscamera;

o Periodieke rapportage en overleg.

Gedurende inzetperiode van de VFP’s biedt de leverancier de dienstverlening aan zoals beschreven onder de scope van de opdracht. De inhoud van de dienstverlening wordt beschreven in de Service Level Agreement / Dossier Afspraken en Procedures (SLA/DAP), die deel uitmaakt van de te sluiten Overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leverplan op hoofdlijnen / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: Leversnelheid / Weging: 400
Kwaliteitscriterium - Naam: Fijnafstelling horizontale hoek / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Windgevoeligheid / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Minimalisering zichtbeperking / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Bereikbaarheid Handhavingsunit / Weging: 200
Kwaliteitscriterium - Naam: Beheer en onderhoudsplan op hoofdlijnen / Weging: 200
Kwaliteitscriterium - Naam: Storm maatregelen / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Verplaatsingsplan op hoofdlijnen / Weging: 400
Kostencriterium - Naam: Prijs per punt / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 102-284716
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese aanbesteding Base-units met dienstverlening voor operationele inzet Verplaatsbare Flitspalen (EG038)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Connection Systems B.V.
Nationaal identificatienummer: 18059499
Postadres: Postbus 25
Plaats: Venhuizen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1606 ZG
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/09/2022