Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 513665-2017

22/12/2017    S246

Luxemburg-Luxemburg: Algemene helpdeskdiensten.

2017/S 246-513665

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 227-472193)

Rechtsgrond:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12 rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Algemene helpdeskdiensten.

Referentienummer: AO 631
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is de selectie van een ondernemer voor de terbeschikkingstelling van een uniek ondersteuningscentrum voor het verlenen van algemene helpdeskdiensten aan eindgebruikers van het Hof.

Deze diensten omvatten callcenterdiensten voor „IT”- en „niet-IT”-diensten (met inbegrip van personele middelen, logistiek, voorzieningen en gebouwen), ondersteuningsdiensten met inbegrip van eerstelijns-IT-ondersteuning, tweedelijns-IT-ondersteuning, IT-gerelateerd levenscyclusbeheer, activabeheer, ondersteuning op organisatieniveau, evenals bijkomende IT-diensten die kunnen worden gevraagd door het Hof, kwaliteitsborging en verslaglegging met inbegrip van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau en de servicedeskgebruikershandleiding, periodieke verslaglegging en vergaderingen. De volledige beschrijving van de te verlenen diensten is te vinden in de secties 3, 4, 5 en 6 van de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/12/2017
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 227-472193

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
In plaats van:
Datum: 15/01/2018
Te lezen:
Datum: 19/01/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
In plaats van:
Datum: 19/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/01/2018
Plaatselijke tijd: 14:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen is 19.1.2018 (in het geval van persoonlijke afgifte 19.1.2018 (17:00)).

De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 24.1.2018 om 14:30 bij de Europese Rekenkamer, Rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg.