Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 513665-2017

22/12/2017    S246

Luxembursko-Luxemburg: Všeobecné pomocné prezenčné služby

2017/S 246-513665

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2017/S 227-472193)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12 rue Alcide De Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Všeobecné pomocné prezenčné služby

Referenčné číslo: AO 631
II.1.2)Hlavný kód CPV
72611000 Technické počítačové podporné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať hospodársky subjekt na poskytnutie jediného podporného centra s cieľom poskytovať koncovým používateľom Európskeho dvora audítorov služby všeobecnej užívateľskej podpory.

Týka sa to služieb strediska hovorov pre služby IT aj mimo oblasti IT (vrátane ľudských zdrojov, logistiky, zariadení a budov), podporné služby zahŕňajú 1.úroveň IT podpory, 2.úroveň IT podpory, riadenie životného cyklu IT, riadenie aktív, podporu úrovne organizácie, ako aj ďalšie IT služby, ktoré môžu byť požadované súdom, zaistenie kvality a podávanie správ vrátane dohody o úrovni poskytovaných služieb a manuálu prevádzky servisnej podpory, pravidelné podávanie správ a stretnutia. Kompletný opis služieb, ktoré treba poskytnúť sa nachádza v oddieloch 3, 4, 5 a 6 súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/12/2017
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 227-472193

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 15/01/2018
má byť:
Dátum: 19/01/2018
Miestny čas: 17:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 19/01/2018
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 24/01/2018
Miestny čas: 14:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Konečný termín doručenia ponúk je 19.1.2018 (v prípade osobného doručenia 19.1.2018 do 17:00 hod.).

Otváranie obálok s ponukami sa bude konať 24.1.2018 o 14:30 hod., v Európskom dvore audítorov, Rue Tony Rollman, L-1468 Luxemburg-Kirchberg.