Diensten - 513920-2019

30/10/2019    S210

Duitsland-Bonn: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 210-513920

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund)
Postadres: An der Küppe 2
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53225
Land: Duitsland
Contactpersoon: Arbeitsbereich Z 42 – Förmliche Vergabeverfahren
E-mail: vergaben@itzbund.de
Telefoon: +49 22899680-0
Fax: +49 22899680-5050
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.itzbund.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: IT-Dienstleister, unmittelbar dem Bundesministerium der Finanzen nachgeordnete Dienststelle

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag externe Unterstützung Oracle Administratoren

Referentienummer: Z42-2019-0033-000000000000000-0010595706-400002282
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Das ITZBund schreibt eine Rahmenvereinbarung über die Erbringung von Unterstützungsleistungen im Bereich Oracle Administration aus. Die Unterstützung soll in Form von Dienstleistungen erbracht werden. Einzelheiten sind der Leistungsbeschreibung (Anlage g) zu entnehmen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG0F Ilm-Kreis
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Das ITZBund schreibt eine Rahmenvereinbarung über die Erbringung von Unterstützungsleistungen im Bereich Oracle Administration aus. Die Unterstützung soll in Form von Dienstleistungen erbracht werden. Einzelheiten sind der Leistungsbeschreibung (Anlage g) zu entnehmen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385304
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Rahmenvertrag externe Unterstützung Oracle Administratoren

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ORDIX AG
Postadres: Karl-Schurz-Str. 19a
Plaats: Paderborn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 33100
Land: Duitsland
E-mail: vertriebssupport@ordix.de
Telefoon: +49 611-77840-27
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Internetadres: http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/10/2019