Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 514940-2021

11/10/2021    S197

België-Mechelen: Bouwwerkzaamheden

2021/S 197-514940

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VVM De Lijn Technics
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22553
Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Contactpersoon: Peter Suttels - Beheer & Innovatie Infrastructuur
E-mail: peter.suttels.ext@delijn.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420537
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kusttram - Leveren, plaatsen en in dienst stellen van tractiestations en schakellokalen

Referentienummer: TECH-PG1732 100046-F06_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanneming omvat alle werken (leveringen en prestaties) om te komen tot de volledige installatie, indienst-stelling en werking van tractieonderstations op verschillende locaties aan de Belgische kust.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000 Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE25 Prov. West-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wenduine, Lombardsijde, De Panne, Raversijde, Adinkerke, Oostende

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle werken (leveringen en prestaties) om te komen tot de volledige installatie, indienststelling en werking van tractieonderstations op verschillende locaties aan de Belgische kust. Het gaat meer bepaald over (maar niet beperkt tot):

a. het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een uitrusting voor tractieonderstations, inclusief alle bijhorigheden om tot een goed functionerend geheel te komen;

b. het leveren, plaatsen en in dienst stellen van een schakeluitrusting in het schakellokaal op de stelplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg Oostende, inclusief alle bijhorigheden om tot een goed functionerend geheel te komen.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie bestek.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Een verplicht plaatsbezoek wordt georganiseerd. Zie bestek.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 065-168813
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PG1732 100046
Perceel nr.: 1
Benaming:

Kusttram - Leveren, plaatsen en in dienst stellen van tractiestations en schakellokalen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/09/2021
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIEMENS MOBILITY NV
Postadres: G. Gezellestraat 125
Plaats: Beersel
NUTS-code: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Postcode: 1654
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FABRICOM NV
Postadres: S. Bolivarlaan 34
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2021