Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 515025-2020

30/10/2020    S212

Belgie-Brusel: Vícestranná rámcová smlouva týkající se studií v oblasti zemědělství, rozvoje venkova, zdraví, rybolovu, námořní politiky, výroby potravin, ochrany spotřebitelů, lesnictví, civilní ochrany a cestovního ruchu

2020/S 212-515025

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský výbor regionů
Poštovní adresa: Rue Belliard/Belliardstraat 101
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Unit E4 — General Administration and Public Procurement
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://cor.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7172
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vícestranná rámcová smlouva týkající se studií v oblasti zemědělství, rozvoje venkova, zdraví, rybolovu, námořní politiky, výroby potravin, ochrany spotřebitelů, lesnictví, civilní ochrany a cestovního ruchu

Spisové číslo: CDR/TL1/65/2020
II.1.2)Hlavní kód CPV
73210000 Poradenství v oblasti výzkumu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této výzvy k podání nabídek je umožnit útvarům Evropského výboru regionů (VR), aby měly k dispozici rámcovou smlouvu o poskytování vědeckých, právních, dokumentačních a redakčních pomocných služeb pro orgány, členy, zpravodaje a útvary Evropského výboru regionů. Tato žádost o služby svěřené externím odborníkům je jedním z přijatých opatření s cílem poskytovat členům lepší služby, čímž dojde k posílení a zlepšení poradní činnosti Evropského výboru regionů v rámci legislativního procesu.

V rozsahu této zakázky by Výbor regionů rád využil externích odborných kapacit v oblastech relevantních pro pravomoci Komise pro přírodní zdroje (dále jen „komise NAT“).

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 15/12/2020
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 12/01/2021
Místní čas: 14:30
Místo:

Evropský výbor regionů, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIE.

Vzhledem k situaci vyvolané onemocněním Covid-19 se otevírání nabídek uskuteční on-line nebo osobně v závislosti na počtu účastníků.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš jeden zástupce každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny před otevíráním nabídek na e-mailovou adresu: tocor-marches-publics@cor.europa.eu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 164 odst. 5 a čl.11.1 písm. e) přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, může Výbor regionů zahájit jednací řízení s úspěšnými uchazeči tohoto zadávacího řízení na nové služby spočívající v opakování služeb podobných těm, které jsou uvedeny v tomto oznámení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxemburg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/10/2020