Leveringen - 515377-2019

31/10/2019    S211

Verenigd Koninkrijk-Leicester: Straatverlichtingsuitrusting

2019/S 211-515377

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ESPO
Postadres: Barnsdale Way, Grove Park, Enderby
Plaats: Leicester
NUTS-code: UKF21 Leicester
Postcode: LE19 1ES
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Place and Environment Procurement Team
E-mail: tenders@espo.org
Telefoon: +44 1162944068
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.espo.org/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.eastmidstenders.org
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.eastmidstenders.org
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Local Authority Services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

59_20 — Street Lighting Solutions

Referentienummer: 59_20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This is to be a national framework arrangement, via which eligible public sector organisations across the UK, can arrange for the supply and delivery of a wide range of street light luminaires (and associated products/services) and street light columns (and associated products/services) from a choice of suppliers. The framework to be established is intended to meet the requirements of local government and public sector bodies.

To tender:

(a) go to www.eastmidstenders.org

(b) register;

(c) search for tender opportunity ‘59_20’;

(d) express an interest;

(e) download the tender from the website.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Street Lighting Luminaires and Associated Products/Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
31711150 Elektrische condensatoren
31712341 Lichtdioden
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
34928530 Straatlantaarns
48219700 Software voor communicatieserver
48510000 Communicatiesoftware
48517000 IT-software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is to be a national framework arrangement. Under Lot 1, eligible public sector organisations across the UK, can arrange for the supply and delivery of a wide range of street light luminaires (and associated products/services) from a choice of suppliers. The framework to be established is intended to meet the requirements of local government and public sector bodies.

The following information is applicable to all lots: ESPO has established a commercial trading company, ESPO Trading Ltd, whose target clients are third sector organisations such as national and local charities, public sector mutual organisations and other organisations involved in the delivery of services to or for the public sector. The successful supplier may be asked to enter into an additional separate framework agreement (the second framework) with ESPO Trading Ltd on materially similar terms to that found in the tender pack to be entered into by ESPO itself.

Any second framework agreement will be a purely commercial agreement and will, for the avoidance of doubt, not be governed by the Public Contract Regulations 2015 or other public procurement legislation. ESPO Trading Ltd may enter into the second framework agreement with the successful supplier and make it available to third sector clients who themselves are not required to follow the Public Contracts Regulations 2015 or other public procurement legislation. Accordingly, this is provided for bidders' information only.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 200 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/01/2020
Einde: 17/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement has the option to extend for up to a further 24 months. The total estimated value stated in Section II.1.5) includes the option period.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The following information is applicable to all lots: an eAuction process may be used to award subsequent call-off contracts following the reopening of competition among the parties to the framework agreement.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Street Lighting Columns and Associated Products/Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14622000 Staal
14830000 Fiberglas
34928210 Houten palen
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
34928510 Straatlichtmasten
34928530 Straatlantaarns
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is to be a national framework arrangement. Under Lot 2, eligible public sector organisations across the UK, can arrange for the supply and delivery of a wide range of street light columns (and associated products/services) from a choice of suppliers. The framework to be established is intended to meet the requirements of local government and public sector bodies.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 800 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 18/01/2020
Einde: 17/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The framework agreement has the option to extend for up to a further 24 months. The total estimated value stated in Section II.1.5) includes the option period.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

This contract will operate on-going contract monitoring procedures following award, to ensure financial stability requirements are maintained.

Credit rating checks will be carried out on a regular basis, using the credit rating agency, Creditsafe Business Solutions Ltd.

Any changes will be assessed (compared with a baseline credit rating score obtained at contract award stage) and significant changes or sustained degradation will be investigated.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/11/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/11/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

As a Central Purchasing Body as defined by the EU Procurement Directive 2014/24/EU, the framework agreement is open for use by Public Bodies (defined at https://www.espo.org/ESPO/media/Documents/FAQs/ESPO-s_powers_to_trade__website_-2016-12-22.pdf) that also fall into one of the following classifications of user throughout all administrative regions of the UK: local authorities; educational establishments (including academies); central government departments and agencies; police, fire and rescue and coastguard emergency services; NHS and HSC bodies, including ambulance services; registered charities; registered social landlords; the corporate office of the House of Lords, the corporate officer of the house of commons; or any public body established by or under the Scotland Act 1998 or any Act of the Scottish Parliament. Details of the classification of end user establishments and geographical areas are available at: http://www.espo.org/About-us-%281%29/FAQs/Legal

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Royal Court of Justice
Postadres: Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

ESPO will incorporate a minimum 10 calendar days standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. Applicants who are unsuccessful shall be informed by ESPO as soon as possible after the decision has been made as to the reasons why the applicant was unsuccessful. If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, The Public Contracts Regulations 2015 (SI 2105 No 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take legal action. Any such action must be brought within the applicable limitation period. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order for any document to be amended and may award damages, make a declaration of ineffectiveness, order for a fine to be paid, and/or order the duration of the contract be shortened. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/10/2019