Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Dodávky - 516960-2017

23/12/2017    S247    Európska investičná banka - Dodávky - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Poskytovanie produktov na podporu IT infraštruktúry a prevádzkových služieb v skupine EIB

2017/S 247-516960

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka (EIB)
Poštová adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000
PSČ: L-2950
Štát: Luxembursko
E-mail: cs-procurement@eib.org

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eib.org

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3153
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie produktov na podporu IT infraštruktúry a prevádzkových služieb v skupine EIB

Referenčné číslo: OP-1456
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Rozsahom tejto výzvy na predkladanie ponúk je zriadenie akvizičného kanála pre špecifické hardvérové a softvérové produkty (a ich inštaláciu, údržbu, integráciu a súvisiace služby) na podporu koncových používateľov IT, infraštruktúry a sieťových a zjednotených komunikačných služieb a činností príslušných organizačných jednotiek oddelenia informačných technológií Európskej investičnej banky.

Viacnásobné rámcové dohody sa podpíšu maximálne s 3 poskytovateľmi.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 86 908 050.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30200000
30230000
30210000
32420000
48000000
51610000
72260000
50320000
72610000
72261000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory EIB v Luxemburgu.

II.2.4)Opis obstarávania:

EIB má v úmysle zriadiť a udržiavať dodávateľský kanál na obstaranie a obnovu špecifických hardvérových a softvérových produktov (a ich inštaláciu, údržbu, integráciu a súvisiace služby) používaných v EIB (dodávaných rôznymi dodávateľmi – tretími stranami) s maximálne 3 poskytovateľmi prostredníctvom viacnásobnej rámcovej dohody s obnovením súťaže.

Kanál dodávok bude poskytnutý vo forme katalógu produktov, ktorý sa týka nasledovného:

– IT hardvér,

– softvér,

– súvisiace služby.

Ďalšie podrobnosti sú dostupné v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 86 908 050.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva bude podpísaná na počiatočné trvanie 4 roky s možnosťou 3 predĺžení vždy o 1 ďalší rok (maximálne celkom 7 rokov).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Dodávka predmetných výrobkov je pre EIB rozhodujúca a najlepšie je možné ju podporiť v rámci dlhodobého partnerstva s poskytovateľmi s dlhodobo budovanou a udržiavanou dôverou a so zaistenou návratnosťou investícií pre poskytovateľov, vzhľadom na náklady súvisiace so zriadením a udržiavaním dodávateľského kanála.
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/03/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/03/2018
Miestny čas: 11:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na požiadanie bude hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytnutý písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pravidlá prístupu na trh:

Účasť na výzve na predkladanie ponúk je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spadajú do rozsahu zmlúv EÚ (to zahŕňa všetky hospodárske subjekty registrované v EÚ a všetkých občanov EÚ).

Na postupy obstarávania EIB sa nevzťahuje mnohostranná dohoda WTO o vládnom obstarávaní (GPA).

Uchádzači so sídlom v tretích krajinách (krajiny mimo EÚ) nemajú právo zúčastňovať sa tejto výzvy na predkladanie ponúk, pokiaľ neexistujú dvojstranné alebo osobitné medzinárodné dohody v oblasti verejného obstarávania medzi treťou krajinou a Európskou úniou. V prípade, že takáto dohoda neexistuje alebo sa dohoda nevzťahuje na druh zmlúv, ktoré sú predmetom verejnej súťaže, uchádzači z tretích krajín nemajú nárok na účasť. Viac informácií nájdete aj na adrese http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/.

Príslušné medzinárodné dohody v oblasti verejného obstarávania sú:

– dohody o stabilizácii a pridružení pre hospodárske subjekty so sídlom v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Albánsku, Čiernej Hore, Srbsku a Bosne a Hercegovine,

– dohoda o európskom hospodárskom priestore pre hospodárske subjekty so sídlom na Islande, v Nórsku a v Lichtenštajnsku.

Vyššie uvedené pravidlá prístupu na trh sa vzťahujú na jednotlivých uchádzačov, ako aj na partnerov v konzorciu uchádzačov. Treba poznamenať, že pravidlá prístupu na trh sa nevzťahujú na subdodávateľov, t. j. konzorcium oprávnených uchádzačov by si mohlo vybrať subdodávateľa z nespôsobilej krajiny.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/12/2017