Werken - 517242-2017

23/12/2017    S247    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Wommelgem: Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

2017/S 247-517242

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeentebestuur Wommelgem
Postadres: Kaakstraat 2
Plaats: Wommelgem
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2160
Land: België
Contactpersoon: Leidend ambtenaar Nathalie Van Tassel
E-mail: Nathalie.VanTassel@wommelgem.be
Telefoon: +32 33551257

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wommelgem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294615

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/820/BN/2017
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: MORGEN ARCHITECTUUR, ontwerpatelier voor landschap en gebouw BVBA
Postadres: Kroonstraat 168
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2140
Land: België
Contactpersoon: Vincent Caluwé
E-mail: vincent.caluwe@morgenarchitectuur.be
Telefoon: +32 34752824

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.morgenarchitectuur.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294615

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Gemeentebestuur Wommelgem
Postadres: Kaakstraat 2
Plaats: Wommelgem
Postcode: 2160
Land: België
Contactpersoon: Leidend Ambtenaar Nathalie Van Tassel
Telefoon: +32 33551257
E-mail: Nathalie.VanTassel@wommelgem.be
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wommelgem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294615

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Polyvalent Centrum – Brieleke Wommelgem

Referentienummer: Wommelgem-BRW/M/22122017-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212000 Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Bouwen van een polyvalente zaal, buitenschoolse kinderopvang en jeugdontmoetingscentrum.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Wommelgem.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bouwen van een polyvalente zaal, buitenschoolse kinderopvang en jeugdontmoetingscentrum.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 01/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie administratieve bepalingen paragraaf 1.4.1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/08/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Gemeentebestuur Wommelgem.

P/a Gemeentehuis.

Collegezaal.

Kaakstraat 2.

2160 Wommelgem

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State Griffie Bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/12/2017