Werken - 517242-2017

23/12/2017    S247    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Wommelgem: Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

2017/S 247-517242

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeentebestuur Wommelgem
Kaakstraat 2
Wommelgem
2160
België
Contactpersoon: Leidend ambtenaar Nathalie Van Tassel
Telefoon: +32 33551257
E-mail: Nathalie.VanTassel@wommelgem.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wommelgem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294615

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/820/BN/2017
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
MORGEN ARCHITECTUUR, ontwerpatelier voor landschap en gebouw BVBA
Kroonstraat 168
Antwerpen
2140
België
Contactpersoon: Vincent Caluwé
Telefoon: +32 34752824
E-mail: vincent.caluwe@morgenarchitectuur.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.morgenarchitectuur.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294615

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Gemeentebestuur Wommelgem
Kaakstraat 2
Wommelgem
2160
België
Contactpersoon: Leidend Ambtenaar Nathalie Van Tassel
Telefoon: +32 33551257
E-mail: Nathalie.VanTassel@wommelgem.be
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wommelgem.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294615

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Polyvalent Centrum – Brieleke Wommelgem

Referentienummer: Wommelgem-BRW/M/22122017-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Bouwen van een polyvalente zaal, buitenschoolse kinderopvang en jeugdontmoetingscentrum.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Wommelgem.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bouwen van een polyvalente zaal, buitenschoolse kinderopvang en jeugdontmoetingscentrum.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 01/06/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie administratieve bepalingen paragraaf 1.4.1.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/08/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Gemeentebestuur Wommelgem.

P/a Gemeentehuis.

Collegezaal.

Kaakstraat 2.

2160 Wommelgem

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State Griffie Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37
Brussel
1040
België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/12/2017