Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 518230-2022

23/09/2022    S184

Roemenië-Suceava: Diverse onderdelen

2022/S 184-518230

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Nationaal identificatienummer: 4243983
Postadres: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 21
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniela Crap
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefoon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156410
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitara
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala, divizat pe 15 loturi

Referentienummer: 4243983/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34913000 Diverse onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de achizitie publica de piese de schimb pentru aparatura medicala divizat pe 15 loturi, conform caietului de sarcini. Contractul de achizitie publica este valabil pana la 31.12.2022.

Nota: Conform prevederilor O.U.G. 107/ 2017 Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 291 362.97 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 15
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 15
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Operatorii economici vor putea depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru masina de developat automata

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru masina de developat automata, cuprind urmatoarele: Element incalzitor 1100W cod:1170-0-1300 = 1buc; Element incalzitor 800W cod:2003-5-0002 = 1buc; EEC0251B1-G99 ventilator/uscare filme cod:2008-5-0007 = 1buc; Pompa circulatie 230V cod:2002-1-0013 = 1buc;

Cantitate estimata contract : 4 buc. Valoarea estimata contract = 5.619,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 619.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bec lampa scialitica LA300

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bec lampa scialitica LA300 Cantitate estimata contract : 2 buc. Valoarea estimata contract = 2.400,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cablu pacing intermediar pentru defibrilator Nihon Kohden

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cablu pacing intermediar pentru defibrilator Nihon Kohden Cantitate estimata contract : 5 buc. Valoarea estimata contract = 3.700,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 700.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru anestezie Draeger

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru anestezie Draeger, cuprind urmatoarele: Senzor PIA compatibil cu Perseus A500 cod: 6872150 =1buc; Kit conversie capcana apa Waterlock2 compatibil cu Scio Four cod: 6872528 = 1buc; Carcasa senzor O2 compatibil cu Fabius Tiro si GS Premium cod: 8606055 = 2buc; Regulator de presiune compatibil cu Fabius Plus cod: 8413666 = 1buc; Adaptor Y, IBP 16 - 2x7 pini compatibil cu monitor functii vitale Infinity Delta Draeger cod: 5592147 = 7buc; Power supply 19V/85W compatibil cu ventilator de transport Oxylog cod: 5790808 = 2 buc.

Cantitate estimata contract : 14 buc. Valoarea estimata contract = 25,511.85 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 511.85 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Display 5,7 compatibil cu ventilator Fabian

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Display 5,7 compatibil cu ventilator Fabian Cantitate estimata contract : 1 buc. Valoarea estimata contract = 1.480,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 480.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb pentru echipament radiologie RMN GE 1.5 T Signa Explorer

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb pentru echipament radiologie RMN GE 1.5 T Signa Explorer, cuprind urmatoarele: Rulmenti din docul conector de antene cod: 46-243178P2 =4 buc, Rulmenti din masa de scanare cod: 5179918 = 1buc, Sursa de alimentare gradienti cod: 5341-543-52 = 1buc

Cantitate estimata contract: 6 buc. Valoarea estimata contract = 142.800,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 142 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb si consumabile echipamente marca BTL

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb si consumabile echipamente marca BTL, cuprind urmatoarele: Suport mobil EKG BTL = 1 buc; Hartie EKG 210 mm= 20buc; Electrozi torace tip ventuza EKG =5 seturi; Electrozi membre tip cleste EKG= 5 seturi;

Hartie EKG 112 mm = 20 buc; Cablu pacient repaus EKG BTL 08 = 2 buc;

Cantitate estimata contract : 43 buc si 10 seturi. Valoarea estimata contract = 9.950,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 950.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neon compatibil cu hota cu flux laminar KIM80

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Neon compatibil cu hota cu flux laminar KIM80. Cantitate estimata contract : 1 buc. Valoarea estimata contract = 105,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 105.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile lavoare Tehnoasept

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile lavoare Tehnoasept, cuprind urmatoarele: Filtru 0,6 microni = 1 buc; Filtru 1 micron = 5 buc; Filtru 5 microni = 1buc; Capsula microfiltranta Demicap 0,2 microni = 20buc.

Cantitate estimata contract : 27 buc. Valoarea estimata contract =14.300,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 300.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consumabile pentru lavoar Medical Process

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consumabile pentru lavoar Medical Process, cuprind urmatoarele: Capsula filtranta finala tip dus de 0,2 microni, cupla de 12 mm = 9buc; Filtru de 10 microni, 10 toli = 2buc; Filtru de 5 microni, 10 toli = 2buc; Filtru de 0,5 microni, 10 toli =2 buc

Cantitate estimata contract : 15 buc. Valoarea estimata contract = 5.250,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 250.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acumulator reincarcabil Heine compatibil cu otoscop Heine Beta 400, cod x-007.99.383

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acumulator reincarcabil Heine compatibil cu otoscop Heine Beta 400, cod x-007.99.383 Cantitate estimata contract : 4 buc. Valoarea estimata contract = 1.935,12 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 935.12 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb compatibile cu videogastroscop Pentax EG-290Kp/H126048

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb compatibile cu videogastroscop Pentax EG-290Kp/H126048, cuprind urmatoarele: Ansamblu cap distal cu canale = 1 buc; Scripeti angrenaj deflectie =1buc; Tub de alimentare =1buc; Conductor de lumina = 1buc; Conector = 1buc; Manson deflectie = 1buc; Set garnituri etansare, adezivi, consumabile = 1buc.

Cantitate estimata contract : 7 buc. Valoarea estimata contract = 17.114,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 114.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb Ploscar

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb Ploscar, cuprind urmatoarele: Garnitura etansare si sistem inchidere usa compatibil cu ploscar Gettinge = 2 buc; Protectie termica compaibila cu ploscar Gettinge = 1 buc; Protectie termica compaibila cu ploscar Matachana = 1buc; Electrovalva de apa compatibila cu ploscar Gettinge = 1buc; Garnitura usa compatibila cu ploscar Matachana = 1buc.

Cantitate estimata contract : 6 buc. Valoarea estimata contract = 5.568,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 568.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motor compatibil cu masa de operatii Merivaara Practico

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Motor compatibil cu masa de operatii Merivaara Practico.

Cantitate estimata contract : 1 buc . Valoarea estimata contract = 2.980,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 980.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese de schimb sterilizare

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34913000 Diverse onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfântul Ioan cel Nou,, Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, municipiul Suceava, cod postal 720237

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese de schimb sterilizare, cuprind urmatoarele: Contactor trifazat de alimentare pompa apa - compatibil cu sterilizatorul cu abur Steris Envister = 1 buc; Curea de actionare usa incarcare compatibila cu sterilizatorul Envister 12 STU = 1 buc; Filtru PTFE cu diametru 190mm, 2000 de sterilizari, cod FPTFE190 = 60buc; Filtru PTFE cu diametru 240x240mm, 2000 de sterilizari, cod 3004080 =40 buc; Filtru PTFE cu diametru 240x104mm, 2000 de sterilizari, cod 3030080 =10buc; Electrovalva pentru sterilizator V PRO MAX = 2buc; Filtru admisie aer steril (filtru HEPA) pentru sterilizator Envister = 3buc; Electrovalva comanda SV6 = 1buc; Memebrana osmotica pentru camera de osmoza = 3buc; Electrovalva cu trei cai pentru plasma = 1buc.

Cantitate estimata contract : 122 buc. Val. est. contract = 52.650,00 lei fara TVA/ lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 650.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

In perioada de ofertare se va incarca in SEAP doar Declaratie privind neincadrarea in prev.art.60/ conf. Lg. 98/2016- FORMULAR NR. 3, odata cu DUAE,cf.art.193 alin. 1 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (Ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant).In declaratie se vor nominaliza si persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie,respectiv:

- Dr. Alexandru Calancea - Manager;

- Dr. Siriopol Dimitrie-Cristian - Director Medical Interimar ;

- Ec. Renate Simader - Director Financiar-Contabil Interimar;

- Ec. Daniela Crap - Director Administrativ Interimar;

- Ec. Daniela Rotar - Sef Serviciu Licitatii, Contractare, Aprovizionare

In cazul depunerii unei oferte comune DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. ODATA CU DEPUNEREA DUAE SE VA PREZENTA ACORDUL DE ASOCIERE-FORMULAR NR. 4 sau subcontractare-FORMULAR NR. 5 ( daca este cazul) , in care va fi mentionata partea de subcontractare si procentele de subcontractare.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

1.• certificatele fiscale cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezentarii ( pentru sediul principal); Pentru toate sediile secundare/punctele de lucru, ofertantul va depune o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate, conform FORMULAR NR. 6.

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz. conf. art. 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016.

Conform Art. 168 din Legea nr. 98/2016, (1)Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

(2)În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1).

(3)În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitateSe solicita descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, pentru dovedirea capacitatii tehnice a ofertantului .

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv descrieri sau fotografii urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 181-511338
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/10/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/12/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/10/2022
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Nota:

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea, prin intermediul SICAP, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat câstigator.

Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SICAP. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP. TOATE DOCUMENTELE ATASATE DE CATRE OFERTANTI, VOR PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conf. prevederilor art. 60 alin 4 din HG 395/2016. Toate solicitarile de clarificari se vor face in SICAP .Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC/ contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate in SICAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfantul Ioan cel Nou,, Suceava
Postadres: B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21
Plaats: Suceava
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Fax: +40 230510659
Internetadres: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2022