Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 518296-2022

23/09/2022    S184

België-Bergen: Diepladers en kipauto's

2022/S 184-518296

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Mons
Nationaal identificatienummer: BE 0207 656 808
Postadres: Grand Place, 22
Plaats: Mons
NUTS-code: BE323 Arr. Mons
Postcode: 7000
Land: België
Contactpersoon: Madame Giacoma COPPOLINO
E-mail: giacoma.coppolino@ville.mons.be
Telefoon: +32 65405636
Fax: +32 65405649
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mons.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3473/EX/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Service Gestion Charroi
Postadres: Route de Wallonie, 18z
Plaats: Ghlin
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 7011
Land: België
Contactpersoon: Monsieur Cédric PLUMET
E-mail: cedric.plumet@ville.mons.be
Telefoon: +32 65562770
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mons.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de camions

Referentienummer: BE.2022/F/Camions/GC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34134000 Diepladers en kipauto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Objet des fournitures : Acquisition de camions.

Le marché est divisé en 2 lots comme suit :

Lot 1 “Service Réfection Voiries _ Acquisition d’un camion”

Lot 2 “Service Magasin Central _ Acquisition d’un camion lève-conteneurs avec grue”

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Réfection Voiries_Acquisition d’un camion

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134000 Diepladers en kipauto's
34134100 Diepladers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE323 Arr. Mons
Voornaamste plaats van uitvoering:

Service Gestion Charroi, Route de Wallonie, 18z à 7011 Ghlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Démonstration des performances techniques du camion de nature à mieux rencontrer les besoins pratiques de notre administration / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Masse maximale autorisée / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie totale sur le camion / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie contre la corrosion / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie totale sur la benne / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Magasin Central_Acquisition d’un camion lève-conteneurs avec grue

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34134000 Diepladers en kipauto's
34134200 Kipauto's
34142000 Kranen en containerladers
42414000 Kranen, mobiele hijsinstallaties en transportwagens met kraan
42414100 Hijskranen
42414140 Containerkranen
42414400 Kranen op voertuigen
42414410 Kranen voor vrachtwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE323 Arr. Mons
Voornaamste plaats van uitvoering:

Service Gestion Charroi, Route de Wallonie, 18z à 7011 Ghlin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

voir II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Démonstration des performances techniques du camion lève-conteneurs équipé de la grue et des accessoires de nature à mieux rencontrer les besoins pratiques de notre administration / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Masse maximale autorisée / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie totale sur le camion / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie totale sur le système lève-conteneurs / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie totale sur la grue / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie totale sur les options / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantie contre la corrosion / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options exigées (Une ou des option(s) sera(ont) activé(s) en fonction de leur prix et du budget alloué à ce marché.)

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants :

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants :

1. Uniquement pour lot 1: 3 références concernant la fourniture d’un camion équipé d’une benne.

2. Uniquement pour lot 2: 3 références concernant la fourniture d'un camion équipé d’un lève-conteneur et d’une grue.

Eventuele minimumeisen:

1. 3 attestations de satisfaction relatives à l'objet du marché lot 1

2. 3 attestations de satisfaction relative à l'objet du marché Lot 2.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/10/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/02/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/10/2022
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Service des Marchés Publics, Rue Neuve, 17

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conseil d'Etat
Postadres: Rue de la Science, 33
Plaats: BRUXELLES
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/09/2022