Diensten - 518399-2020

30/10/2020    S212

België-Antwerpen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2020/S 212-518399

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AG VESPA
Nationaal identificatienummer: 0267.402.076_507632
Postadres: Paradeplein 25
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2018
Land: België
Contactpersoon: Greet De Roey
E-mail: greet.deroey@antwerpen.be
Telefoon: +32 32168177
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.agvespa.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391251
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=391251
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwerp openbaar domein Loodswezensite en ontwerp monument memoriaal WO II op de Scheldekaaien te Antwerpen

Referentienummer: AG VESPA-Heraanleg SK_Loodswezen_OD_Monument memoriaal WO II-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ontwerp openbaar domein Loodswezensite en ontwerp monument memoriaal WO II op de Scheldekaaien te Antwerpen.

Het voorwerp van de opdracht omvat de opmaak van een landschapsontwerp - met de integratie van het ontwerp van een memoriaal en namenmonument - voor de Scheldekaaien ter hoogte van het Loodswezen. Het projectgebied omvat de zone van de Bonapartesluis tot aan het Noorderterras. De opdracht omvat het ganse traject van opmaak van het ontwerp tot en met de opvolging van de werken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
92311000 Kunstwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ontwerp publieke ruimte Loodswezensite, inclusief (ruimtelijk) ontwerp waterkering en ontwerp Monument - Memoriaal WO II.

Het voorwerp van de opdracht omvat de opmaak van een landschapsontwerp - met de integratie van het ontwerp van een memoriaal en namenmonument - voor de Scheldekaaien ter hoogte van het Loodswezen. Het projectgebied omvat de zone van de Bonapartesluis tot aan het Noorderterras. De opdracht omvat het ganse traject van opmaak van het ontwerp tot en met de opvolging van de werken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/01/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/01/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor bijlage 3) Masterplan Scheldekaaien verwijzen we u graag door naar de publicaties in PDF op de website van AG VESPA (Tussen stad en stroom / Between city and river):

https://www.agvespa.be/projecten/scheldekaaien#downloads

Indien u toch graag het volledige masterplan ter beschikking hebt, kan u dit bekomen op verzoek door een mail te versturen aan de contactpersonen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/10/2020