Diensten - 520141-2018

24/11/2018    S227    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Software en informatiesystemen

2018/S 227-520141

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-434087)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Radio-télévision belge de la Communauté française
Nationaal identificatienummer: 0223.459.690_21606
Postadres: Boulevard A. Reyers 52
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1044
Land: België
Contactpersoon: RTBF — Direction financière — Cellule marchés publics — Bte BRR024 — 11M20
E-mail: marchespublics@rtbf.be
Telefoon: +32 27374208
Fax: +32 27372865

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rtbf.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=321768

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services de support et maintenance pour logiciels et matériels pour le réseau et les médias RTBF

Referentienummer: RTBF-POE2017.199-F02_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-434087

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Modification de la date suite à la modification de l’inventaire pour le support.