Diensten - 520700-2021

Submission deadline has been amended by:  572786-2021
14/10/2021    S200

Polen-Warschau: Raamovereenkomst voor de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betrekking tot EUROSUR

2021/S 200-520700

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: FRONTEX Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.frontex.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9468
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9468
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betrekking tot EUROSUR

Referentienummer: Frontex/2021/OP/597/AH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is de verlening van bedrijfsadvies en deskundigheid met betrekking tot UROSUR, zoals beschreven in de aanbestedingsstukken (bijlage II).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

De FRONTEX-kantoren in Warschau.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst wordt gesloten voor twee jaar met twee verlengingen van telkens één jaar. De maximale duur van de raamovereenkomst mag niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht kan maximaal tweemaal worden verlengd, telkens voor een periode van twaalf maanden en onder dezelfde voorwaarden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

FRONTEX behoudt zich het recht voor om een onderhandelingsprocedure uit te voeren zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht op basis van punt 11.1 (e), van bijlage I bij het Financieel Reglement, om het plafond te verhogen indien dat nodig is en de respectieve voorwaarden van toepassing zijn.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vereiste: de inschrijver moet aantonen dat hij volgens de nationale wetgeving bevoegd is om de opdracht uit te voeren.

Vereist bewijs: een kopie van een officieel document (bedrijfsregister, staatsblad enz.) waaruit blijkt dat de inschrijver reeds als een erkende rechtspersoon is gevestigd en ingeschreven is in een relevant beroeps- of handelsregister.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/11/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

FRONTEX-kantoren, Plac Europejski 6 Warsaw, POLEN.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Eén vertegenwoordiger per inschrijver mag de sessie bijwonen, onder voorbehoud van voorafgaande kennisgeving die is verstuurd naar: procurement@frontex.europa.eu.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twee maanden na de kennisgeving aan de klager, of, bij gebreke daarvan, op de dag waarop de klager er kennis van heeft gekregen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/10/2021