Služby - 520857-2021

15/10/2021    S201

Grécko-Solún: Vplyv umelej inteligencie na vzdelávanie na pracovisku podnikov v EÚ

2021/S 201-520857

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Poštová adresa: Service Post, 123 Europe Street Pylaia
Mesto/obec: Thessaloniki
Kód NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη / Thessaloniki
PSČ: 570 01
Štát: Grécko
E-mail: c4t-services@cedefop.europa.eu
Telefón: +30 2310490287
Fax: +30 2310490028
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cedefop.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.cedefop.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vplyv umelej inteligencie na vzdelávanie na pracovisku podnikov v EÚ

Referenčné číslo: AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávania je zlepšiť chápanie (príležitostného) vplyvu napredovania digitálnych technológií so zvláštnym dôrazom na umelú inteligenciu, na meniace sa potreby v oblasti zručností a dôsledky pre vzdelávanie na pracovisku podnikov v EÚ. Toto sa dosiahne zhromažďovaním informácií prostredníctvom rozsiahlych prípadových štúdií o podnikoch v EÚ, najmä aspoň 30 prípadových štúdií v 5 krajinách EÚ.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

priestory dodávateľa.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prípadové štúdie zahŕňajú hĺbkové kvalitatívne pohovory so zástupcami manažmentu, pracovnej sily a zamestnancov, analýzu v teréne a prieskumy v rámci podnikov. Výskum by mal umožniť hlboké a zásadné pochopenie organizačnej dynamiky a dynamiky na pracovisku v rámci podnikov, ktorú podnecuje prijatie (alebo neprijatie) najmodernejších technológií umelej inteligencie ako moderátorov vzdelávania na pracovisku. Informácie získané z tejto štúdie by mali Cedefopu poslúžiť ako informácie o know-how v oblasti digitalizácie a budúcnosti práce a o návrhu vhodných digitálnych politík, politík odborného vzdelávania a prípravy a zručností pre EÚ.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Teoretický základ a literatúra / Relatívna váha: 15
Kritérium kvality - Názov: Metodika / Relatívna váha: 65
Kritérium kvality - Názov: Organizácia a riadenie projektu / Relatívna váha: 20
Cena - Relatívna váha: 70/30
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Obdobie nízkej činnosti bude v stredisku Cedefop prebiehať od 2. augusta 2021 do 20. augusta 2021 a zatvorené bude 15. augusta 2021.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 145-384385
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Vplyv umelej inteligencie na vzdelávanie na pracovisku podnikov v EÚ

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas posledných 5 kalendárnych dní pred termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu a zverejniť jej predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Hospodárske subjekty so záujmom o toto obstarávanie vyzývame, aby sa prihlásili na odber správ o tejto výzve na predloženie ponúk na adrese uvedenej v oddiele I.3) s cieľom získať informácie pri zverejnení nových informácií alebo dokumentov.

2. V bode IV.2.2) „Lehota na doručenie ponúk“, sa má miestny čas chápať ako miestny čas v Grécku (UTC+3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/10/2021