Práce - 521365-2021

15/10/2021    S201

Slovensko-Trenčín: Práce na oprave ciest

2021/S 201-521365

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37915568
Poštová adresa: Brnianska 3
Mesto/obec: Trenčín
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 91101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefón: +421 221025897
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.sctsk.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430669
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021

Referenčné číslo: SUOP21/SC_TSK
II.1.2)Hlavný kód CPV
45233142 Práce na oprave ciest
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (40 úsekov ciest) na uzemi Trencianskeho samospravneho kraja. Opravy budu pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho krytu v zavislosti od stavu poskodenia. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych usekoch budu vymenene zvodidla.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 350 080.40 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

cesty II. a III. triedy v sprave Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja. Podrobne

uvedene v prilohe sutaznych podkladov.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom

obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych usekoch budu vymenene zvodidla.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 060-148484
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
28/06/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Doprastav, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31333320
Poštová adresa: Drieňová 27
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82656
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.doprastav.sk/kontakt_kariera
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: STRABAG s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17317282
Poštová adresa: Mlynské Nivy 61/A
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82518
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: EUROVIA SK, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31651518
Poštová adresa: Osloboditeľov 66
Mesto/obec: Košice
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 04017
Štát: Slovensko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 6 350 080.40 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 6 202 458.68 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/10/2021