Leveringen - 524295-2019

05/11/2019    S213

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Smeerolie en smeermiddelen

2019/S 213-524295

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-386198)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postadres: ul. Towarowa 1
Plaats: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-code: PL227 Rybnicki
Postcode: 44-330
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Holusza
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telefoon: +48 327564941

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jsw.pl

Adres van het kopersprofiel: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Referentienummer: 83/P/DZZ/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawy do KWK Pniówek olejów DTR z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/10/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-386198

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 20/11/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 13/01/2020
Te lezen:
Datum: 18/01/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/11/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 20/11/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: