Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 525349-2022

26/09/2022    S185

Noorwegen-JAREN: Gereedschap

2022/S 185-525349

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiets fellestjenester
Nationaal identificatienummer: 974 761 157
Postadres: Postboks 116
Plaats: JAREN
NUTS-code: NO Norge
Postcode: 2714
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Daniel Tran Huynh
E-mail: daniel.tran.huynh@politiet.no
Telefoon: +47 45630140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.politiet.no
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politiets Sikkerhetstjeneste
Nationaal identificatienummer: Politiets Sikkerhetstjeneste
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO081 Oslo
Land: Noorwegen
E-mail: post@pst.politiet.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pst.no
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kriminalomsorgen
Nationaal identificatienummer: Kriminalomsorgen
Plaats: Lillestrøm
NUTS-code: NO Norge
Land: Noorwegen
E-mail: postmottak-8005@kriminalomsorg.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kriminalomsorgen.no
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Car accessories

Referentienummer: 21/25302
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000 Gereedschap
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The contest is for the procurement of general car supplies/service and wearing parts, cleaning products, oil/chemicals, and tools/garage equipment, but is not limited to:

• Windscreen wipers

• Light bulbs

• Oil filters/air filters/fuel filters

• Brake parts

• Front/back wheel suspension

• Engine and exhaust parts

• Child seats

• Car batteries

• Washing and cleaning equipment

• Degreasing products

• Machine soap products

• Industrial detergents

• Heavy-duty cleaners

• Engine oils

• Gear oils/differential oils

• Automatic oils

• Brake fluid

• Anti-freeze solution

• Windscreen washing solution

• Fat/hydraulic oils

• Hand tools

• Air tools

• Jacks

• Rough tools

• Wheel tools

• Brake tools

• Special tools

• Diagnosis equipment

• Workshop materials

• Equipment for handling hazardous waste

• Other assortment

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
09211650 Remvloeistoffen
31440000 Accu's/batterijen
34322000 Remmen en remonderdelen
39831000 Wasmiddelen
39831220 Ontvettingsmiddelen
42413000 Krikken en hefbruggen voor voertuigen
42913000 Oliefilters, benzinefilters en luchtfilters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO Norge
Voornaamste plaats van uitvoering:

JAREN

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The contest is for the procurement of general car supplies/service and wearing parts, cleaning products, oil/chemicals, and tools/garage equipment, but is not limited to:

• Windscreen wipers

• Light bulbs

• Oil filters/air filters/fuel filters

• Brake parts

• Front/back wheel suspension

• Engine and exhaust parts

• Child seats

• Car batteries

• Washing and cleaning equipment

• Degreasing products

• Machine soap products

• Industrial detergents

• Heavy-duty cleaners

• Engine oils

• Gear oils/differential oils

• Automatic oils

• Brake fluid

• Anti-freeze solution

• Windscreen washing solution

• Fat/hydraulic oils

• Hand tools

• Air tools

• Jacks

• Rough tools

• Wheel tools

• Brake tools

• Special tools

• Diagnosis equipment

• Workshop materials

• Equipment for handling hazardous waste

• Other assortment

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1 + 1 year

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 116-328686
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Car accessories

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/09/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NDS Group
Nationaal identificatienummer: 912589749
Postadres: Industriveien 26
Plaats: Hagan
NUTS-code: NO082 Viken
Postcode: 1483
Land: Noorwegen
E-mail: ole.sletten@nds-group.no
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Questions that are submitted between 1 - 31 July will not be answered until the first week of August. This is due to staff holidays.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo tingrett
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 22035200
Internetadres: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/oslo--tingrett/om-domstolen/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Oslo tingrett
Postadres: Postboks 2106 Vika
Plaats: Oslo
Postcode: 0125
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Telefoon: +47 22035200
Internetadres: https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/oslo--tingrett/om-domstolen/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Politiets fellestjenester (PFT)
Plaats: Jaren
Land: Noorwegen
E-mail: post.fellestjenester@politiet.no
Internetadres: https://www.politiet.no/om/organisasjonen/andre/pft/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2022