Leveringen - 525390-2019

06/11/2019    S214

Hongarije-Boedapest: Motorvoertuigen

2019/S 214-525390

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_20976077
Postadres: Csokonai utca 3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
Contactpersoon: Malakuczi Mariann
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Telefoon: +36 17951508
Fax: +36 14594217

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nisz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nisz.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: elektr. közig. informatikai és távközlési közszolg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatás

Referentienummer: EKR000087852019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése”

Bérleti szerződés - „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése” tárgyban

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 342 738 887.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
50111100 Beheer van wagenpark
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Budapest

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

51 db fix + 17 db opció

Ajánlatkérő a 51 db-os fix, valamint a 17 db opciós mennyiséget az alábbi kategória db számokban rendeli meg:

A2 kategória: 1 db fix, 1 db opció;

B1 kategória: 17 db fix, 3 db opció;

B2 kategória: 18 db fix, 6 db opció;

C1 kategória: 10 db fix, 5 db opció;

E kategória: 1 db fix,

H kategória: 3 db fix, 1 db opció;

M1 kategória: 1 db fix, 1 db opció;

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek eseti bérlésére a szerződés időtartama alatt 1 nap - 6 hónap közötti időtartamokra. Az eseti bérlet tervezett mennyisége: 12 db (tájékoztató jellegű adat)

A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V. Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe ajánlatkérő, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel. Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi. A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Üzemanyag fogyasztás ECE 99/100 vegyes (l/100 km) / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Eseti bérleti díj (nettó Ft) / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az opció alapján nyújtandó teljesítés tartalmában nem tér el a fix mennyiségre vonatkozó teljesítéstől. Az opció lehívásának határideje a szerződés megkötésétől számított 18 hónap, mennyisége 17 db.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" értékelési részszempont megnevezése: Bérleti és flottakezelési díj (az első évben) (nettó Ft)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193224
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatás

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_27411292
Postadres: Komáromi út 36–38.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1142
Land: Hongarije
E-mail: info@mercarius.hu
Telefoon: +36 14719230
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 342 738 887.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Nem ismert

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Az eljárásban az alábbi ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot:

Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (nyertes ajánlattevő), 1142 Budapest, Komáromi út 36–38., adószám: 12238673-2-42

LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság, 1113 Budapest, Bocskai út 134–146, adószám: 10948479244

Carnetfleet Autópark-kezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt 3., adószám: 10262269243

Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4030 Debrecen,

Monostorpályi út 35/A., adószám:12753671209

Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Fáy utca 27., adószám: 10880652244

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019