Dodávky - 52579-2023

27/01/2023    S20

Slovensko-Bratislava: Rôzne náhradné diely

2023/S 020-052579

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 44855206
Poštová adresa: Sklabinská 20
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Rača
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83106
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
E-mail: obstaravanie@aomvsr.sk
Telefón: +421 911748271
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.aomvsr.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/456550
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1851
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: §7 ods. 1, písm. d)
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Opravy osobných, nákladných a špeciálnych automobilov.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup originálnych náhradných dielov KIA pre autorizovaný servis

Referenčné číslo: AOAS-2-7/2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
34913000 Rôzne náhradné diely
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom nákupu sú, resp. môžu byť všetky položky katalógu náhradných dielov importéra značky KIA pre

autorizovaný servis, ktorým je samotný verejný obstarávateľ

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 750 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34913000 Rôzne náhradné diely
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Automobilové opravovne MVSR, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava prevádzky Bratislava, Nitra, Žilina, Trenčianska

Teplá, Banská Bystrica, Košice a Prešov

II.2.4)Opis obstarávania:

Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 750 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Osobné postavenie

1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom

obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.2. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, požaduje sa

preukázanie splnenia podmienok účasti tykajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

1.4. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný

obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č.

177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)). Na základe uvedeného, uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods.1 písm. b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, vyššie uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený vyžadovať výpis z registra trestov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu, preto uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

1.6. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym

dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený Jednotný elektronicky dokument.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožadujeme

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

3.1. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie dokladov podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,

ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti - zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

AD 3.1:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam úspešne realizovaných dodávok tovaru, ktorý je predmetom zákazky s

uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v súlade s § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za

predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázať dodanie

tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky 3 roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v

závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti ) vyjadrenom v eurách alebo v ekvivalentnej výške v cudzej

mene: 2 000 000 EUR bez DPH (slovom: dvamilióny eur). Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich 3 rokov sa považuje obdobie posledných 3 rokov končiacim dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Uchádzač v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na EUR podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči EUR za ukončený rok), ktorého sa údaj týka. V prípade že daný rok ešte nebol ukončený prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/02/2023
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 3 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/02/2023
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 52 ods. 2 zákona umožňuje účasť na otváraní všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a v čase otvárania budú prihlásení v systéme ERANET.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční

vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona..

2. Uchádzač predkladá ponuku a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do

slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich

obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

3. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky,

prostredníctvom systému IS Eranet s využitím všetkých jeho funkcionalít.

4. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme Eranet moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme Eranet. Prečítanie

elektronickej správy v systéme IS Eranet záujemcom/uchádzačom ani obstarávateľom nemá súvis s momentom

doručenia.

5. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre jedného člena

skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny

dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci ponuky. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu

zákazky pre jednotlivé časti predmetu zákazky.

7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Záujemca, uchádzač, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať:

- Žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,

- Námietku podľa § 170 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/01/2023