Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 525803-2018

29/11/2018    S230    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Dordrecht: Noodverlichtingsuitrusting

2018/S 230-525803

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Nationaal identificatienummer: 32681913
Postadres: Noordendijk 248 250
Plaats: Dordrecht
NUTS-code: NL
Postcode: 3311 RR
Land: Nederland
Contactpersoon: Bjorn Marijnissen
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl
Telefoon: +31 787708000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.drechtsteden.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/688f7b15e1fe87815c08f59efd999ebf
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/688f7b15e1fe87815c08f59efd999ebf
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Noodverlichting en brandblusmiddelen

Referentienummer: 180084REG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31518200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de Overeenkomst betreft kleinschalig onderhoud en vervangingen aan de noodverlichting en brandblusmiddelen ten behoeve van de gemeentelijke objecten/panden van deelnemende Gemeenten.

De werkzaamheden betreffen in hoofdzaak:

• het uitvoeren van een jaarlijkse inspectie en preventief onderhoud;

• het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud;

• het vervanging van middelen bij einde levensduur.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drechtsteden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbestedende dienst verwijst hiervoor naar de aanbestedingsleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na de vaste looptijd kent de Overeenkomst voor de Opdrachtgever 4 (vier) maal een eenzijdige optie tot verlenging met telkens 1 (één) jaar. Verlenging van de Overeenkomst kan tot uiterlijk 3 maanden voor afloop van de Overeenkomst geschieden. Verlenging wordt schriftelijk gecommuniceerd door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst heeft een vaste looptijd die loopt van 1.4.2019 tot en met 31.12.2022. Na de vaste looptijd kent de Overeenkomst voor de Opdrachtgever 4 (vier) maal een eenzijdige optie tot verlenging met telkens 1 (één) jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Geen valse verklaringen,

— Geen faillissement of surseance van betaling,

— Geen ernstige beroepsfout,

— Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

— Geen vervalsing mededinging,

— Geen betrokkenheid voorbereiding,

— Geen belangenconflict,

— Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

— Geen terroristische misdrijven of strafbare feiten,

— Geen kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Geen onrechtmatige beinvloeding,

— Betalingen belastingen en premies,

— Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Verzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kerncompetentie

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100 - 125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/11/2018