Diensten - 525910-2020

04/11/2020    S215

België-Brussel: Ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG).

2020/S 215-525910

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Environment
Postadres: ENV.A.5 — Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG).

Referentienummer: ENV/2020/OP/0007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Commissie is van plan een opdracht te gunnen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater door middel van technische bijstand en advies aan de Commissie inzake recente ontwikkelingen met betrekking tot de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, alsook de beoordeling van:

— de stand van de tenuitvoerlegging en de programma's voor de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater in de lidstaten,

— de antwoorden van de lidstaten op de verzoeken om informatie van de Commissie in het kader van gerechtelijke inbreukprocedures.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 420 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen inzake kwaliteitscontrole / Weging: 15
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 01 (Life Op.) Bijdragen tot een groenere en meer hulpbronnenefficiënte economie en tot de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de Unie.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 079-185590
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 070201/2020/833549/SER/ENV.C.2
Benaming:

Ondersteuning bij de tenuitvoerlegging van de Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG).

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ramboll Management Consulting A/S
Postadres: Hannemanns Allé 53
Plaats: Copenhagen S
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 2300
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office International de l'Eau (OIEAU)
Postadres: 21 rue de Madrid
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75008
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Umweltbundesamt GmbH
Postadres: Spittelauer Lände 5
Plaats: Wien
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 1090
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 420 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 420 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 44 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/10/2020