Diensten - 526273-2017

30/12/2017    S250

Spanje-Alicante: Evenementenbeheer.

2017/S 250-526273

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Nationaal identificatienummer: V-03965324
Postadres: Avenida de Europa, 4
Plaats: Alicante
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Postcode: 03008
Land: Spanje
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3156
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Evenementenbeheer.

Referentienummer: AO/014/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderliggende doelstelling van deze raamovereenkomst is instaan voor het ontwerp van institutionele evenementen van de hoogste kwaliteit en een naadloze organisatie en logistieke ondersteuning ter waarborging van hun succes.

De contractant moet over de capaciteit beschikken om tegemoet te komen aan de vereisten van het EUIPO met betrekking tot de organisatie en coördinatie van evenementen en voor de ontwikkeling en het beheer van een netwerk van partners/onderaannemers die het volledige activiteitenpakket van elk evenement uitvoeren. De contractant zal tevens beschikken over een reeks beschikbare hulpmiddelen van het EUIPO, zoals diensten van een reisbureau, reprografische diensten, schoonmaakdiensten, beveiligingsdiensten, zoals beschreven in bijlage II „Technische specificaties”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante / Alacant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het toepassingsgebied van de opdracht omvat naast de verlening van operationele diensten ook de verlening van specifieke diensten en ondersteunende diensten die verband houden met evenementenbeheer.

Operationele diensten zijn de gebruikelijke diensten die worden verleend, deze zijn nauwkeurig omschreven in de technische specificaties. Ze omvatten: evenementenbeheer, kwaliteitsbeheer en controle van conferentiezalen, organisatie van webinars, beheer van de diensten van het EUIPO.

De specifieke diensten die door het EUIPO kunnen worden gevraagd voor bepaalde evenementen omvatten onder meer: het ontwerp van evenementen, de fabricage en montage van beursstands, diensten van externe sprekers of moderators, externe cateringdiensten, vertaal- en tolkdiensten, administratieve ondersteuning, hostingdiensten, logistieke ondersteuning (plaatsing en verhuur van meubilair enz.) op locaties buiten het hoofdkantoor van het EUIPO (indien niet inbegrepen in de huur van de locatie van het evenement), levering en beheer van audiovisuele uitrusting en stemsystemen op locaties buiten het hoofdkantoor van het EUIPO, technische ondersteuning voor de vergaderruimtes op locaties buiten het hoofdkantoor van het EUIPO (indien niet begrepen in de huur van de uitrusting), schoonmaakdiensten op locaties buiten het Spaanse schiereiland (indien niet inbegrepen in de huur van de locatie van het evenement), omroepmateriaal, activiteiten die verband houden met het evenement, uniformen, promotiemateriaal.

Ondersteunende diensten voor evenementen omvatten activiteiten die het mogelijk maken om te voldoen aan elk verzoek of om elke dienst te verlenen die door het EUIPO wordt gevraagd op het gebied van geïntegreerd evenementenbeheer.

Ze omvatten: diensten inzake economisch en financieel beheer, onderhouds- en montagediensten, opleidingsdiensten, IT-diensten, diensten inzake technisch advies, en andere bijkomende diensten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er is een verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering/informatiebijeenkomst gepland op 15.1.2018 om 11:00, op het volgende adres: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante.

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen. Het EUIPO moet vóór 12.1.2018 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de bezoekers.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/02/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/02/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spanje.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elke inschrijver mag maximaal 2 vertegenwoordigers sturen. Het EUIPO moet vóór 5.2.2018 per e-mail (procurement@euipo.europa.eu) op de hoogte worden gebracht van de namen en identiteitskaartnummers van de bezoekers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload van het onder I.3 vermelde internetadres. De website wordt regelmatig geüpdatet en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht of antwoorden op vragen zijn gepubliceerd tijdens de aanbestedingsperiode.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburgo
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2017