Diensten - 526320-2017

30/12/2017    S250

België-Brussel: Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van het zesde nationale verslag van de EU over het Verdrag inzake biologische diversiteit, en follow-up

2017/S 250-526320

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5 - Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van het zesde nationale verslag van de EU over het Verdrag inzake biologische diversiteit, en follow-up

Referentienummer: ENV.D.2/SER/2017/0008
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Technische bijstand aan de Commissie voor het volgen van de voortgang op EU-niveau bij het behalen van de mondiale Aichi-doelstellingen en de daarmee verband houdende EU-biodiversiteitsdoelstellingen voor 2020, voor de ontwikkeling van het zesde nationale verslag over het mondiale strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020, alsook voor het voeren van overleg met belanghebbenden over de follow-up ervan. De analyse moet zich baseren op gegevens, indicatoren en evaluatie van verschillende bronnen, met inbegrip van het Europees Milieuagentschap, het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, DG Onderzoek en innovatie en Eurostat, en eventuele andere bronnen indien van toepassing. De contractant zal de Commissie bijstaan bij de planning en de uitvoering, alsook bij het verzamelen en het analyseren van de resultaten, van raadplegingen van belanghebbenden over de uitvoering en over de mondiale agenda na 2020. In het kader van deze opdracht ontwikkelde gegevens en analyses kunnen tevens een bijdrage leveren aan verdere rapportage door de Europese Commissie. Er zal worden gezorgd voor de nodige samenhang met mogelijk relevante verslagleggingsprocessen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 299 893.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving, dienstenovereenkomst. Enkelvoudige opdracht van 36 maanden. Totale begroting 300 000 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 44/S 079856 van 3.3.2017 met de titel „Technische bijstand bij de definitieve evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 108-216375
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2017/767410/SER/ENV.D.2
Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van het zesde nationale verslag van de EU over het Verdrag inzake biologische diversiteit, en follow-up

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WCMC (UNEP – World Conservation Monitoring Centre)
Postadres: 219 Huntingdon Road
Plaats: Cambridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CB3 0DL
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Institute for European Environment Policy (IEEP)
Postadres: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, Floor 3
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1V 1RB
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MRAG Limited
Postadres: 18 Queen Street
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: W1J 5PN
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trinomics B.V.
Postadres: Westersingel 32A
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: NL - 3014 GS
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 893.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening nr. 2015/1929 van 30.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2017