Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 526329-2017

30/12/2017    S250    Európsky parlament - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Preprava poslancov Európskeho parlamentu v Štrasburgu limuzínami a minibusmi

2017/S 250-526329

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000
PSČ: L-2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Direction de la logistique — service de passation de marchés publics
E-mail: INLO.CFT@ep.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.europarl.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3126
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Preprava poslancov Európskeho parlamentu v Štrasburgu limuzínami a minibusmi

Referenčné číslo: 06B10/2017/051
II.1.2)Hlavný kód CPV
60171000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európsky parlament sa rozhodol vyhlásiť verejnú súťaž s cieľom poskytnúť určitý počet hodín na posilnenie prepravy poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich mandátu pomocou limuzín a mikrobusov s vodičom na cesty medzi budovami Európskeho parlamentu v Štrasburgu a letiskom alebo stanicami v meste (vrátane stanice Offenburg) a naopak, ako aj v Štrasburgu a jeho okolí v okruhu 20 km počas parlamentných zasadnutí alebo ďalších prípadných podujatí organizovaných Európskym parlamentom v meste.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRF11
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Štrasburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Prenájom vozidiel s vodičom (vo vopred určených časových úsekoch) na prepravu v Štrasburgu a okolí (letisko, stanica Offenburg) v rámci parlamentnej činnosti v Štrasburgu.

Orientačný objem je 720 hodín týždenne počas 12 týždňov ročne. K dispozícii má byť 40 vozidiel.

Podrobný časový plán sa nachádza v technických špecifikáciách a je možné bezplatne si ho stiahnuť na adrese uvedenej v bode I.3.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Relevantnosť navrhovaného riadenia a organizácie pre koordináciu projektu / Relatívna váha: 20
Kritérium kvality - Názov: Environmentálne opatrenia / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 70
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Maximálna hodnota rámcovej zmluvy sa určí ako hodnota jednotkovej ceny vynásobená odhadovaným počtom hodín počas trvania zmluvy, po uplatnení koeficientu 1,15 na zohľadnenie nepredvídaných zmien v prípade potreby.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

— uchádzač musí byť zapísaný v živnostenskom alebo obchodnom registri, s výnimkou prípadu medzinárodnej organizácie,

— uchádzač musí disponovať osobitným povolením, ktoré preukazuje, že je oprávnený na vykonanie zákazky v krajine, v ktorej má sídlo, alebo musí byť členom danej profesionálnej organizácie.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí disponovať dostatočnou ekonomickou a finančnou spôsobilosťou na vykonanie zákazky v súlade s ustanoveniami zmluvy a pri zohľadnení hodnoty a rozsahu zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

— minimálny ročný obrat vo výške 750 000 EUR realizovaný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje predmetná zákazka (preprava verejných činiteľov limuzínami), za posledné 2 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté,

— poistenie náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí disponovať dostatočnou technickou a odbornou spôsobilosťou na vykonanie zmluvy v súlade s ustanoveniami zmluvy a pri zohľadnení hodnoty a rozsahu zmluvy.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

— aspoň 2 roky skúseností a uspokojivé referencie v súvislosti s poskytovaním služieb podobných službám požadovaným v predmetnej zákazke,

— vozový park vo vlastníctve alebo trvalom prenájme, ktorý má v čase predloženia ponuky minimálne 20 limuzín a 20 minibusov,

— spôsobilosť použiť dostatočný počet skúsených zamestnancov, teda vodičov, administratívnych a vedúcich pracovníkov, na plnenie zmluvných povinností od začatia plnenia rámcovej zmluvy.

Je možné využiť kapacity iných subjektov, najmä prostredníctvom zoskupenia hospodárskych subjektov alebo subdodávok.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Dodávateľ musí bez výhrad a bez výnimky vyhovieť objednávkam zaslaným Európskym parlamentom podľa zmluvných podmienok (povinnosť plnenia zmluvy).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 29/01/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/02/2018
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Luxemburg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri súťažné podklady (výzva na predloženie ponúk).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Nepovinná prehliadka miesta sa bude konať 18.1.2018 v Štrasburgu.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd, súdny orgán Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko

Internetová adresa: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko

Internetová adresa: https://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov (od oznámenia alebo zverejnenia) s predĺžením z dôvodu vzdialenosti.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/12/2017