Werken - 526535-2021

Submission deadline has been amended by:  607761-2021
18/10/2021    S202

Nederland-Tilburg: Installeren van verkeerslichten

2021/S 202-526535

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Tilburg
Nationaal identificatienummer: 32696202
Postadres: Stadhuisplein 130
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5038 TC
Land: Nederland
Contactpersoon: Jos Besselink
E-mail: aanbestedingen@tilburg.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tilburg.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.tilburg.nl/aanbestedingen
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0fffcdbed821baedf4dce74b591d728e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: www.tenderned.nl - Vragen om inlichtingen zijn uitsluitend te stellen via www.tenderned.nl
Postadres: Bezuidenhoutseweg 73
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: info@tenderned.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0fffcdbed821baedf4dce74b591d728e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren en onderhouden Verkeersregelautomaten

Referentienummer: 2020 /466 /JB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316212 Installeren van verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren en onderhouden Verkeersregelautomaten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL412 Midden-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tilburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfleidraad.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: PKV.SC.1 Plan van aanpak / Weging: 66
Kwaliteitscriterium - Naam: 1e aanspreekpunt en interviews. / Weging: 34
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 276
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De gemeente Tilburg wil een raamovereenkomst van 4 jaar aangaan, met 2 optionele verlengingsjaren van telkens 2 jaar voor de levering van automaten. Dus een looptijd van maximaal 8 jaar. De verwachting is, dat de verkeersregelautomaten minimaal 10 tot uiterlijk 15 jaar op straat actief zullen zijn.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

nvt

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Handelsregister,

- Uitsluitingsgronden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Technische en organisatorische bekwaamheid,

- Kerncompetenties,

- Technische en organisatorische bekwaamheid,

- Verklaring Nederlandse taal

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De gemeente Tilburg wil een raamovereenkomst van 4 jaar aangaan, met 2 optionele verlengingsjaren van telkens 2 jaar voor de levering van automaten. Dus een looptijd van maximaal 8 jaar. De verwachting is, dat de verkeersregelautomaten minimaal 10 tot uiterlijk 15 jaar op straat actief zullen zijn. Daarom sluit de gemeente een Onderhoudsovereenkomst voor onderhoud van de verkeersregelautomaten, horend bij deze raamovereenkomst.

Gerekend vanaf het moment van oplevering van een automaat, geldt hiervoor geldt bij aanvang een contractduur van 4 jaar met 11 optionele verlengingsjaren van telkens 1 jaar gerekend vanaf het moment van oplevering van die automaat tot een maximum van 15 jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant (zittingslocatie Breda)
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
E-mail: handelsrecht.breda.zwb@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/10/2021