Leveringen - 526686-2022

27/09/2022    S186

Nederland-Leerdam: Software en informatiesystemen

2022/S 186-526686

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 160-456029)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Vijfheerenlanden
Postadres: Postbus 11
Plaats: Leerdam
NUTS-code: NL31 Utrecht
Postcode: 4140 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop Bureau Midden Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://vijfheerenlanden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Vijfheerenlanden - Servicebus

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan waarbij de functionaliteit van de gegevensdistributie en -magazijn ingevuld wordt middels een Servicebus.

De Aanbestedende dienst wenst voor de duur van vijf (5) jaar een Overeenkomst af te sluiten met één (1) professionele en betrouwbare Ondernemer ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. Na afloop van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid van vijfmaal te verlengen met één (1) jaar, waarbij dus de maximale looptijd van het contract tien (10) jaar behelst.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 160-456029

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:

07-10-2022 10:00

Te lezen:

21-10-2022 10:00

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

07-10-2022 10:01

Te lezen:

21-10-2022 10:01

VII.2)Overige nadere inlichtingen: