Leveringen - 526725-2018

Beknopt weergeven

29/11/2018    S230    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Sofades: Dieselbrandstof

2018/S 230-526725

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Dimos Sofadon
Postadres: Kerioy 49
Plaats: Sofades
Postcode: 433 00Land: Griekenland
E-mail: tkalostipi@sofades.gr
Telefoon: +30 2443353238
Fax: +30 2443353234

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.sofades.gr

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09134200 Dieselbrandstof, 09132000 Benzine, 09135100 Stookolie

Beschrijving
Dieselbrandstof.
Benzine.
Stookolie.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
31.12.2018 - 15:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Grieks.