Leveringen - 52837-2018

06/02/2018    S25

Hongarije-Boedapest: Netwerken

2018/S 025-052837

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nationaal identificatienummer: AK04357
Postadres: Andor utca 47–49.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Not specified
Postcode: 1119
Land: Hongarije
Contactpersoon: Oláh Bálint
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefoon: +36 17953059
Fax: +36 17950432
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Központosított közbeszerzés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2018”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32400000 Netwerken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 27 500 000 000.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72700000 Computernetwerkdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” vonatkozó információk:

1. Árubeszerzés, 31 481 db árlista soron a műszaki leírásban előírtak és a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező xlsx-fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A termékek árának tartalmaznia kell a kiszállás, a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

3. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

4. A keretszám: 10

5. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.

6. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.

9. Az ajánlattétel feltétele: Ajánlattevőnek be kel nyújtania valamennyi aktív hálózati eszköz gyártójától, gyártó magyarországi képviseletétől vagy disztribútorától származó magyar nyelvű gyártói támogatói nyilatkozatot.

Közös ajánlattevők esetében az árlistában szereplő aktív hálózati eszközök gyártójától, gyártó magyarországi képviseletétől vagy disztribútorától nem kell minden közös ajánlattevőnek külön-külön rendelkeznie gyártói támogatói nyilatkozattal, hanem elégséges a közös ajánlattevőknek együttesen rendelkezni valamennyi aktív hálózati eszköz gyártójától vagy disztribútorától gyártói támogató nyilatkozattal.

10. Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár.

11. A Kbt. 61. § (4) bek. alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a részekre történő bontást, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti termékeken az ajánlattevők semmilyen módosítást nem végezhetnek. A beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, tekintettel arra, hogy az eljárás részekben történő kiírása esetén a részekben előírt elaprózott beszerzési mennyiségekre az elérhető kedvezmény kisebb, a teljes mennyiségre elérhető kedvezményhez képest, így a teljes mennyiségre vonatkozó összajánlati ár részekre bontás esetén várhatóan magasabb lesz, mint a mennyiség egy részbe történő koncentrálásával elérhető ajánlati ár

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 27 500 000 000.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat
II.2.14)Nadere inlichtingen

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bek-ben előírtakra.

A Kbt. 135. § (5) bek-ének megfelelően a KM alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, ha a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők mindegyikének külön kell benyújtania az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-13 §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M1.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 5.§ (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „α” szakaszát kitölteni.

Igazolási mód:

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, a képzettségüket, végzettségüket igazoló dokumentum(ok) másolatát, a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Eventuele minimumeisen:

M1.

Alkalmas ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 2 fő közép- vagy felsőfokú informatikai képzettségű teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel. Ajánlatkérő olyan képzettséget fogad el informatikai képzettségnek, ahol a képzettséget bizonyító okiratban „informatikus” „informatikai” vagy a „programozó” kifejezés szerepel. A korábban megszerzett képesítések esetén a gyenge áramú területre vonatkozó felsőfokú képzettségeket egyenértékűnek tekintjük. (pl: gyenge áramú villamos üzemmérnök stb...).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő a KM szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 5 000 000 Ft adatszolgáltatási biztosítékot kér.

A keretmegállapodásos eljárás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a KM X. fejezet 2. KÖTBÉR, ADATSZOLGÁLTATÁSI BIZTOSÍTÉK pontja tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezet (ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI MÓD, KÖZBESZERZÉSI DÍJ) 2.Fizetési mód pontja tartalmazza.

A Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk 6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a KM. tartalmazza.

EU forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. törvény,

— 2007. évi CXXVII. törvény,

— 2013. évi V. törvény,

— 2011. évi CXCV. törvény,

— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 10
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/05/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Elektronikusan: www.kozbeszerzes.gov.hu, „EKMNY01NET18” azonosítójú eljárás; a Kbt. 68. § (4) szerint: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor u. 47-49. IV. emelet 445 tárgyaló.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdéseiben.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A Kbt. 104.§ (3) bekezdése alapján az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt módokon kerülhet sor.

2. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. §, valamint a 3. § c) pontja szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult ajánlatkérők körét.

3. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

4. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (lsd.: AF I.3. Kommunikáció). A közbeszerzési dokumentumok elérését a közbeszerzési dokumentumok regisztráció/kommunikáció fejezetében leírt eljáráshoz történő regisztrációval kell teljesíteni/igazolni.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

6. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot cégszerűen, elektronikusan aláírt példányban kell csatolni.

7. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

9. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

10. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 36. § (1); 53. § (5) és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

12. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, közös ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

13. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel. A cégkivonatnak, vagy az aláírási példánynak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját.

14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.

15. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578, Szendrei Gabriella: 00926.

16. További feltételek a VI.4.3) pontban találhatóak.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) További információk folytatása:

17. A Kbt. 31 § (5) alkalmazása miatti további előírások:

A Kbt. 31 § (5) és a Kbt. 41. § (2) bek. c) pont szerint minden írásbeli kommunikáció és nyilatkozattétel – ideértve az ajánlatok benyújtását is – elektronikus úton történik a Központosított Közbeszerzési (KK) portálon keresztül.

A KK portál használata ingyenes, regisztrációhoz kötött.

Az ajánlatok benyújtásához szükséges informatikai feltételek: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi számítógép, szkenner, irodai programcsomag, aláíró szoftver.

A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő kizárólag elektronikusan aláírt PDF dokumentumokat és elektronikusan aláírt ASICE konténerbe csomagolt fájlokat kezel.

A PDF dokumentumokat minimum PAdES vagy CAdES egyenértékű legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amelyet azok SHA256 lenyomata azonosít.

A teljes ajánlatot a IV.2.2. szerinti határidőig fel kell tölteni (nem elég a feltöltés megkezdése) a KK portálra.

Minden ajánlatnak 2 fájlt kell tartalmaznia:

— Felolvasó lap, elektronikusan aláírva PDF formátumban,

— az ajánlat további dokumentumai ASICE konténerbe csomagolva (az ASICE konténeren belül mindegyik fájlt – kivétel xlsx-fájl – egyedileg elektronikus aláírással ellátva).

A feltölthető maximális fájlméret felolvasólap esetén 40 MB, az ASICE konténer esetén 500 MB. Az ASICE konténerbe lehetőleg maximum 40 MB méretű fájlokat csomagoljanak.

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet, mivel azokat az elektronikus közbeszerzési rendszer automatikusan titkosítja, továbbá elektronikus bélyegzővel is ellátja.

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett dokumentum nevéről, méretéről és SHA256 (BASE64) lenyomatáról a rendszer automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

18. Az ajánlatok bontásának időpontjában a Felolvasó lap PDF-fájl tartalma minden erre az eljárásra ajánlatot benyújtó Ajánlattevő számára elérhetővé válik, továbbá az ajánlatok bontásán ismertetésre kerül.

19. A benyújtandó elektronikus dokumentumokra vonatkozó információk: PDF formátumú fájl – olvasás ADOBE Reader XI programmal, xlsx formátumú Excel-fájl – olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal ASICE formátumú fájl – megnyitás PKUNZIP programmal, e-akta formátumú fájl – megnyitás Microsec E-Szigno programmal, MS Windows 7 Hu op. rendszerű, és MS Office 2010 Hu irodai szoftverrel telepített notebook, valamint internetkapcsolat áll ajánlatkérő rendelkezésére.

20. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó nyilatkozatok/igazolások nem magyar nyelvűek, akkor ajánlattevő általi felelős fordítását is csatolni kell, valamint cégszerű nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával, a közbeszerzési dokumentum V.1. pontjában megadottakra figyelemmel.

21. Az informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám: +36 18966300.

22. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó utca 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/02/2018