Diensten - 528931-2019

08/11/2019    S216    Agentschappen - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Innovatie- en bedrijfsmanagementopleidingen: Ondersteuning van innovatiepartners in het mkb.

2019/S 216-528931

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 195-473027)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen
Postadres: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/easme/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Innovatie- en bedrijfsmanagementopleidingen: Ondersteuning van innovatiepartners in het mkb.

Referentienummer: EASME/2019/OP/0018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijving voorziet in de verstrekking van opleidingen in verband met industrieel innovatiebeheer in het kader van het pilotproject inzake innovatiepartners voor het Europese mkb.

Erkend wordt dat een ervaren onderzoeker aanvullende opleiding nodig heeft om te kunnen voldoen aan de vaardigheden die nodig zijn voor innovatiebeheer in het mkb. Met het oog hierop en ter ondersteuning van de ervaren onderzoekers die door het mkb in het kader van het programma voor innovatiepartners voor het mkb worden geworven, voorziet het Horizon 2020-werkprogramma voor 2018-2020 (hoofdstuk 7 - Innovatie in het mkb) in de opstelling van een specifiek opleidingsprogramma voor industriële innovatie en bedrijfsbeheer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 195-473027

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
Datum: 12/11/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 12/11/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

In punt 3.3.3 van de aanbestedingsstukken:

in plaats van:

Zijn gemiddelde jaaromzet moet voor de laatste 2 volledige boekjaren minstens anderhalf maal het marktvolume bedragen (zie punt II.1.5 van de aankondiging van opdracht).

te lezen:

Zijn gemiddelde jaaromzet moet voor de laatste 2 volledige boekjaren minstens 375 000 EUR bedragen.