Diensten - 529229-2018

01/12/2018    S232

België-Brussel: Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van een betere tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn

2018/S 232-529229

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Postadres: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4219
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van een betere tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn

Referentienummer: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De resultaten van de evaluatie van de Dierentuinrichtlijn, die in oktober 2018 werd afgerond, gaven de conclusie dat de richtlijn geschikt is voor het beoogde doel, maar dat de volledige verwezenlijking van de doelstellingen zal afhangen van een verbetering van de tenuitvoerlegging ervan. Voor de opvolging van de evaluatie is de Commissie van plan om mechanismen op te stellen om belanghebbenden te ondersteunen bij een betere tenuitvoerlegging en handhaving van de Dierentuinrichtlijn, en om de samenwerking en het netwerken tussen alle betrokken actoren te verbeteren. De uiteindelijke doelstelling is het ondersteunen van de lidstaten en de dierentuinsector bij de versterking van de rol van dierentuinen met betrekking tot het behoud van de biodiversiteit. Deze opdracht is bijgevolg bedoeld voor het verlenen van technische, wetenschappelijke en administratieve bijstand bij de organisatie van fora voor het uitwisselen van kennis en beste praktijken inzake verschillende onderwerpen, opleidingen en het gebruik van peer-to-peer-mechanismen voor verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn, waarbij de nadruk ligt op de autoriteiten van de lidstaten en hun inspectiediensten, evenals dierentuinexploitanten en -verenigingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving: enkelvoudige dienstenovereenkomst van 36 maanden, niet verlengbaar.

Van de contractant wordt verwacht dat hij 3 vergaderingen met belanghebbenden van 1 dag organiseert, ter bevordering van de uitwisseling van kennis en beste praktijken. Daarbij moet de contractant ook zorgen voor de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en evaluatie van opleidingscursussen in 4 verschillende geografische regio's van de EU, die de verschillende aspecten van de tenuitvoerlegging van de Dierentuinrichtlijn bestrijken. Verder moet de contractant het gebruik van peer-to-peermechanismen ondersteunen.

Specifieke taken:

Taak 1: 3 vergaderingen met belanghebbenden:

De taak omvat de voorbereiding, organisatie en opvolging van 1 vergadering voor belanghebbenden per jaar, met inbegrip van alle logistieke aspecten, achtergronddocumenten, presentaties, het bijwonen van de vergadering als medevoorzitter, het maken van notulen, het voorbereiden van vergaderverslagen en informatiepakketten voor deelnemers. Vergaderingen zijn evenementen die 1 dag duren, met 30-50 deelnemers en worden gehouden in het Engels. De inschrijver moet de belanghebbenden raadplegen vóór iedere vergadering over de meest relevante onderwerpen waarvoor uitwisseling van informatie nodig is en bepaalde kennisvereisten die in aanmerking moet worden genomen. In het geval er een eerdere vergadering was, moet de adviseur de verwezenlijking van prioritaire opvolgingsacties evalueren die tijdens deze vorige vergadering zijn overeengekomen. De contractant neemt de kosten voor alle logistieke aspecten, met inbegrip van de vergaderlocatie, catering, technische uitrusting, registratie, badges, enz. voor zijn rekening. Van de inschrijver wordt ook verwacht dat hij de reis- en verblijfkosten voor eigen rekening neemt (kamers worden vooraf geboekt en betaald, of een vast bedrag per nacht wordt voorzien) voor maximaal 10 deelnemers per vergadering. Na de vergadering verleent de adviseur ondersteuning aan de belanghebbenden bij het uitvoeren van de prioritaire actieplannen zoals door de belanghebbenden overeengekomen tijdens de vergadering.

Taak 2: opleiding:

De contractant is verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van opleidingen in 4 verschillende geografische regio's van de EU. De inschrijver moet de inhoud van de opleiding opzetten, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de evaluatie van de Dierentuinrichtlijn, en moet tevens een geschikte structuur en geschikt materiaal voor deze opleiding ontwikkelen.

Opleidingen worden in het Engels gegeven, behalve wanneer de regionale benadering een andere taal vereist. De inschrijver organiseert deze opleidingen voor 20-30 deelnemers, zorgt voor een geschikte locatie en trekt minstens 2 onafhankelijke docenten aan met relevante, uitgebreide ervaring in het betreffende vakgebied. De inschrijver neemt de reis- en verblijfskosten voor eigen rekening (kamers worden vooraf geboekt en betaald, of een vast bedrag per nacht wordt voorzien) voor maximaal 10 deelnemers per opleiding.

Parallel aan de opleidingen ter plaatse, moet de contractant ook onderzoek doen naar en voorstellen geven over het opzetten van online opleidingen met dezelfde inhoud voor toekomstig gebruik. Van de inschrijver wordt verwacht dat hij na de laatste opleiding een effectenbeoordeling uitvoert met betrekking tot de doeltreffendheid van de opleidingen en daarvan een verslag overlegt.

Taak 3: ondersteuning van het gebruik van peer-to-peermechanismen:

Van de contractant wordt verwacht dat hij de bestaande peer-to-peermechanismen onderzoekt en bevordert, alsmede de bevoegde autoriteiten van de lidstaten ondersteunt bij het gebruik van deze programma's.

De inschrijver moet peer-to-peerleerprogramma's actief bevorderen en collega‘s aan elkaar koppelen. De contractant maakt de contacten, communicatie en coördinatie tussen eventuele collegiale koppels mogelijk en biedt hen ondersteuning bij het indienen van een aanvraag voor bestaande peer-to-peermechanismen, zoals het „Taiex-Eir Peer 2 Peer”-programma. Er wordt niet van de adviseur verwacht dat hij de reis- en verblijfkosten voor zijn rekening neemt met betrekking tot de geïdentificeerde peer-to-peerprogramma's.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2018/S 056-123139 van 21.3.2018 met als titel: „Ondersteuning voor de follow-up van de Refit-evaluatie van de Dierentuinrichtlijn, afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie”, met een begroting van 400 000 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken (punten 1.1 en 1.7 van de aanbestedingsstukken).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, Salle D

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 vertegenwoordigers per inschrijver mogen de opening bijwonen (geen onkostenvergoeding).

Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 werkdagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: env-tenders@ec.europa.eu

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, onder e) van de bijlage bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 18.7.2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, voor nieuwe diensten of werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken, die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan de oorspronkelijke opdracht is gegund, mits deze diensten of werken overeenstemmen met een basisproject waarvoor de oorspronkelijke opdracht werd gegund na bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, onder de in lid 11.4 genoemde voorwaarden.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3) De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen in verband met de gunningsprocedure mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1).

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Een dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de periode voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de instantie vermeld in VI.4.1).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/11/2018