Leveringen - 529735-2019

08/11/2019    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alcalá de Guadaíra: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 216-529735

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
Nationaal identificatienummer: P4100400C
Postadres: Plaza del Duque, 1
Plaats: Alcalá de Guadaíra
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41500
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
E-mail: mborrallo@alcalaguadaira.org
Telefoon: +034 955796153

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yts5hvf6K5sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de combustible para vehículos adscritos al servicio público municipal y de gasóleo de calefacción para edificios municipales, en 2 lotes

Referentienummer: 5282/2019 - ref. C-2019/004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de combustible para vehículos adscritos al servicio público municipal y de gasóleo de calefacción para edificios municipales, en 2 lotes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 92 561.98 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de combustible a vehículos municipales

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09100000 Brandstoffen
09132100 Loodvrije benzine
09134200 Dieselbrandstof
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de combustible a vehículos municipales.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ofertas técnicas (con un máximo de 25 puntos) de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III apartado 1 del PCAP / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de combustible de calefacción a instalaciones municipales

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
09100000 Brandstoffen
09132100 Loodvrije benzine
09134200 Dieselbrandstof
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de combustible de calefacción a instalaciones municipales.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ofertas técnicas (con un máximo de 25 puntos) de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III apartado 1 del PCAP / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-0045
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro de combustible de calefacción a instalaciones municipales

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Enerplus, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B14343586
Postadres: Avenida de la Guardía Civil, 11
Plaats: Lucena
NUTS-code: ES613 Córdoba
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 561.98 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 92 561.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Especiales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Barcelona, 4-6
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Especiales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Barcelona, 4-6
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje
E-mail: tribunaladministrativo.contratos@juntadeandalucia.es
Telefoon: +34 955671530856
Fax: +34 955515041
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2019