Leveringen - 529761-2018

01/12/2018    S232    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2018/S 232-529761

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vrije Universiteit Amsterdam
26682388
Buitenveldertselaan 3, Gebouw Metropolitan (kamer Z4018)
Amsterdam
1082 VA
Nederland
Contactpersoon: Corine Giesberts
Telefoon: +31 205989898
E-mail: aanbestedingen.fpc@vu.nl
Fax: +31 205989899
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vu.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.vu.nl/nl/bedrijf-en-samenleving/inkoopmanagement/index.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.tenderned.nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/78facdc4001eaddc1958a8cf1f8075e6
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische materialen

Referentienummer: FCO201803
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de aan te besteden opdracht is om een geschikte leverancier te contracteren voor de levering van Technische materialen. Daarnaast wil de VU deze bestellingen middels een praktische webshop kunnen plaatsen bij de leverancier. De leverancier beschikt daarbij over een technische helpdesk en denkt en adviseert doorlopend proactief mee met de VU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouw-, Elektrotechnische- en WTB materialen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemiddeld tussen de EUR 65 000,- en de EUR 85 000,- op jaarbasis

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IJzerwaren

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
44000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemiddeld rond de EUR 87 500,- per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 87 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden,

— Uniform europees aanbestedingsdocument,

— Rechtsgeldige inschrijving

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Financiële en economische draagkracht,

— Financiele en economische draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kwaliteitssysteemcertificaat,

— Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 16:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
Amsterdam
1076 AV
Nederland
E-mail: cb.amsterdam@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Nederlands Arbitrage Instituut
Weena 505
Rotterdam
3013 AL
Nederland
Telefoon: +31 102816969
E-mail: secretariaat@nai-nl.org
Fax: +31 102816968

Internetadres: http://www.nai-nl.org/nl/

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/11/2018