Leveringen - 529869-2019

08/11/2019    S216    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Moaña: Elektriciteit

2019/S 216-529869

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Moaña
Nationaal identificatienummer: P-3602900G
Postadres: C/ as Barxas, 2
Plaats: Moaña
NUTS-code: ES114
Postcode: 36950
Land: Spanje
Contactpersoon: Adamantino Barreiro García
E-mail: tinobarreiro@uvigo.es
Telefoon: +34 986310100
Fax: +34 986310104

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.concellodemoana.org/

Adres van het kopersprofiel: http://www.concellodemoana.org/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Moaña con impacto ambiental mínimo y ejecución socialmente responsable

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación de suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Moaña con impacto ambiental mínimo y ejecución socialmente responsable. 5 lotes. Duración: 2 años más 2 prórrogas de 12 meses; total duración máxima: 48 meses a efectos de valoración.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministros de baja tensión con potencia contratada inferior o igual a 10 kW sin discriminación horaria (correspondientes con la tarifa 2.0A) que aparecen recogidos en el PPT

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114
Voornaamste plaats van uitvoering:

Término municipal del Ayuntamiento de Moaña.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica para los edificios públicos y equipamientos municipales del Ayuntamiento de Moaña, con impacto ambiental mínimo y ejecución socialmente responsable (fomentando, en particular, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de baja tensión con potencia contratada inferior o igual a 10 kW con discriminación horaria (correspondientes con tarifa 2.0DHA) que aparecen recogidos en el PPT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114
Voornaamste plaats van uitvoering:

Término municipal del Ayuntamiento de Moaña.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica para los edificios públicos y equipamientos municipales del Ayuntamiento de Moaña, con impacto ambiental mínimo y ejecución socialmente responsable (fomentando, en particular, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministros de baja tensión con potencia contratada superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW sen discriminación horaria (correspondientes coa tarifa 2.1A) que aparecen recogidos en el PPT

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114
Voornaamste plaats van uitvoering:

Término municipal del Ayuntamiento de Moaña.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica para los edificios públicos y equipamientos municipales del Ayuntamiento de Moaña, con impacto ambiental mínimo y ejecución socialmente responsable (fomentando, en particular, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministros de baja tensión con potencia contratada superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW con discriminación horaria (correspondientes con la tarifa 2.1DHA) que aparecen recogidos en el PPT

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114
Voornaamste plaats van uitvoering:

Término municipal del Ayuntamiento de Moaña.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica para los edificios públicos y equipamientos municipales del Ayuntamiento de Moaña, con impacto ambiental mínimo y ejecución socialmente responsable (fomentando, en particular, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministros de baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW (correspondientes con la tarifa 3.0A) que aparecen recogidos en el PPT

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114
Voornaamste plaats van uitvoering:

Término municipal del Ayuntamiento de Moaña.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de energía eléctrica para los edificios públicos y equipamientos municipales del Ayuntamiento de Moaña, con impacto ambiental mínimo y ejecución socialmente responsable (fomentando, en particular, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-540900
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministros de baja tensión con potencia contratada inferior o igual a 10 kW sin discriminación horaria (correspondientes con la tarifa 2.0A) que aparecen recogidos en el PPT

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Suministro de baja tensión con potencia contratada inferior o igual a 10 kW con discriminación horaria (correspondientes coa tarifa 2.0DHA) que aparecen recogidos en el PPT

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Suministros de baja tensión con potencia contratada superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW sen discriminación horaria (correspondientes coa tarifa 2.1A) que aparecen recogidos en el PPT

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Suministros de baja tensión con potencia contratada superior a 10 kW e inferior o igual a 15 kW con discriminación horaria (correspondientes con la tarifa 2.1DHA) que aparecen recogidos en el PPT

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Suministros de baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW (correspondientes con la tarifa 3.0A) que aparecen recogidos en el PPT

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntaminento de Moaña
Postadres: C/ as Barxas, 2
Plaats: Moaña
Postcode: 36950
Land: Spanje
E-mail: secretaria.administracion@concellodemoana.org
Telefoon: +34 986310100
Fax: +34 986310104

Internetadres: http://www.concellodemoana.org/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Recurso especial en materia de contratación: 15 días hábiles.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Moaña
Postadres: C/ as Barxas, 2
Plaats: Moaña
Postcode: 36950
Land: Spanje
E-mail: secretaria.administracion@concellodemoana.org
Telefoon: +34 986310100
Fax: +34 986310104

Internetadres: http://www.concellodemoana.org/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2019