Leveringen - 531303-2019

08/11/2019    S216

Roemenië-Ploiești: Elektriciteit

2019/S 216-531303

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO34915261
Postadres: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184
Plaats: Ploiești
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100492
Land: Roemenië
Contactpersoon: Moise Mădălina
E-mail: madalina.moise@depogazploiesti.ro
Telefoon: +40 374403800
Fax: +40 374469909

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.depogazploiesti.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare a energiei electrice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de furnizare a energiei electrice.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 47 010 054.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO316 Prahova
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract de furnizare a energiei electrice.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform caietului de sarcini.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L. are ca obiect de activitate inmagazinarea gazelor naturale in depozite subterane, considerate a fi obiecte strategice de interes national; avand ca scop necesitatea asigurarii alimentarii cu energie electrica in vederea functionarii in conditii optime a electrocompresoarelor aferente statiei de comprimare Butimanu si incercarea diminuarii cheltuielilor rezultate in urma consumului de energie electrica, Depogaz a procedat la consulatrea pietei libere a energiei electrice, apeland la toate metodele identificate: consultarea catalogului electronic pe SEAP, consultarea OPCOM, consultarea comparatorului de tarife ANRE si solicitarea directa de oferte comerciale de la terti furnizori. In urma analizarii in detaliu a ofertelor primite, s-a constatat faptul ca cea depusa de S.C. Electrica Furnizare S.A. are un pret considerabil mai scazut decat preturile practicate in mod normal pe piata. Mai multe decat atat, propunerile de natura comerciala satisfac nevoia entitatii contractante, pliindu-se pe specificul acesteia, creandu-se premisele unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibila doar pentru o perioada foarte scurta de timp.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 455
Benaming:

Contract de furnizare a energiei electrice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Electrica Furnizare
Nationaal identificatienummer: RO 28909028
Postadres: Str. Ştefan cel Mare nr. 1A, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011736
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie.ro@electricafurnizare.ro
Telefoon: +40 722404142
Fax: +40 212304488

Internetadres: www.electricafurnizare.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 010 054.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 010 054.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019