Leveringen - 531303-2019

08/11/2019    S216

Roemenië-Ploiești: Elektriciteit

2019/S 216-531303

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO34915261
Postadres: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 184
Plaats: Ploiești
NUTS-code: RO316 Prahova
Postcode: 100492
Land: Roemenië
Contactpersoon: Moise Mădălina
E-mail: madalina.moise@depogazploiesti.ro
Telefoon: +40 374403800
Fax: +40 374469909
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.depogazploiesti.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare a energiei electrice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 47 010 054.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO316 Prahova

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 455
Benaming:

Contract de furnizare a energiei electrice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Electrica Furnizare
Nationaal identificatienummer: RO 28909028
Postadres: Str. Ştefan cel Mare nr. 1A, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011736
Land: Roemenië
E-mail: e-licitatie.ro@electricafurnizare.ro
Telefoon: +40 722404142
Fax: +40 212304488
Internetadres: www.electricafurnizare.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 010 054.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 010 054.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2019