Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 534976-2021

Submission deadline has been amended by:  599316-2021
22/10/2021    S206

België-Hasselt: Waterbouwwerkzaamheden

2021/S 206-534976

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Timothy Kurvers
E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +32 11298400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426281
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426281
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-AAK-19-1101-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: openbare werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Albertkanaal – Gemeente Grobbendonk: Verkleinen zwaaikom Deckx en bouwen kaaimuur Janssens-Smeets & Kerkstoel

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAK-19-1101-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht is het verkleinen van de zwaaikom in Grobbendonk en de bouw van een nieuwe kaaimuur afwaarts de brug van Grobbendonk bestaande uit een verankerde damwand met kopbalk en kaaiplateau voor de bestaande kaaimuur. Dit ten behoeve van de bedrijven: Kerkstoel, Janssen-Smeets en Deckx.

Het project is opgedeelt als volgt :

- Vast gedeelte : werken aan de zwaaikom

- Voorwaardelijke gedeelte 1 : werken afwaarts de zwaaikom

- Voorwaardelijke gedeelte 2 : werken opwaarts de zwaaikom

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45243600 Bouwen van kademuren
45112320 Landwinning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Grobbendonk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het voorwerp van de opdracht is het verkleinen van de zwaaikom in Grobbendonk en de bouw van een nieuwe kaaimuur afwaarts de brug van Grobbendonk bestaande uit een verankerde damwand met kopbalk en kaaiplateau voor de bestaande kaaimuur. Dit ten behoeve van de bedrijven: Kerkstoel, Janssen-Smeets en Deckx.

Het project is opgedeelt als volgt :

- Vast gedeelte : werken aan de zwaaikom

- Voorwaardelijke gedeelte 1 : werken afwaarts de zwaaikom

- Voorwaardelijke gedeelte 2 : werken opwaarts de zwaaikom

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.2.7) looptijd van de opdracht: uitvoeringstermijn van één dag is louter fictief.

De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt:

Het project is opgedeeld als volgt :

Vast gedeelte:

werken aan de zwaaikom 120 werkdagen

Voorwaardelijke gedeelte 1:

werken afwaarts de zwaaikom 120 werkdagen

Voorwaardelijke gedeelte 2:

werken opwaarts de zwaaikom 100 werkdagen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Art. 68-69 Uitsluitingsgronden

1. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het UEA).

Art. 73 Uniform Europees aanbestedingsdocument

Ingeval van een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking legt de inschrijver een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

De inschrijver moet tevens:

- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet;

- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA.

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Art. 73, §4 Administratieve vereenvoudiging

De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:

1) Attest inzake sociale zekerheid;

2) Attest niet-faillissement;

3) Fiscaal attest inzake directe belastingen en btw;

4) Bewijs van erkenning.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (Waterbouwkundige werken) ofwel categorie G (Grondwerken), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B (Waterbouwkundige werken) ofwel categorie G (Grondwerken), en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoren.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/03/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/11/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Hasselt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

UITVOERINGSTERMIJNEN :

Vast gedeelte:

werken aan de zwaaikom 120 werkdagen

Voorwaardelijke gedeelte 1:

werken afwaarts de zwaaikom 120 werkdagen

Voorwaardelijke gedeelte 2:

werken opwaarts de zwaaikom 100 werkdagen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021