Werken - 536268-2020

09/11/2020    S218

België-Gent: Aanleg van spoorweg

2020/S 218-536268

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 202-491441)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Infrabel Asset Management Area North-West
Nationaal identificatienummer: 0869.763.267_23936
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: katrien.clauw@infrabel.be
Telefoon: +32 92412341
Fax: +32 92412537
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383098

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

57/52/3/19/069 — L86 – vernieuwen spoor en verlichting tunnel Louise-Marie – vernieuwen overwegen en dwarsliggers met P93 – vernieuwen draagstukken en bevestigingen op Scheldebrug en Minderbroedersstraat

Referentienummer: I-I.NW-57/52/3/19/069-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100 Aanleg van spoorweg
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

L86 – vernieuwen spoor en verlichting tunnel Louise-Marie – vernieuwen overwegen en dwarsliggers met P93 – vernieuwen draagstukken en bevestigingen op Scheldebrug en Minderbroedersstraat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-491441

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bijlage "lijst met de huidige bestuurders" en UEA werden toegevoegd aan de documenten.